18-09-2019 Najaarswedstrijd Open Klasse Steenbergen

LET OP!!!!!

Inschrijven gaat via Orweja.

NAJAARSWEDSTRIJD Open Klasse

De najaarswedstrijd Continentaal II is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de continentale staande hond vóór het schot wordt beoordeeld. De ideale loop is die waarbij de hond volkomen in de hand is, zijn veld in raseigen stijl grondig afzoekt, alle daarop voorkomende patrijzen en fazanten voorstaat, daarbij respect toont voor alle wild en fel, vlot en niet al te ruim jaagt.

Het te bejagen terrein bestaat bij voorkeur uit kleine landbouwpercelen met jong, niet al te laag graan, oude maïs- en graanstoppels en ruige weitjes. Het terrein is gecoupeerd door relatief veel natuurlijke begrenzingen in de vorm van sloten, wallen, hekken of hagen en dwingt aldus tot een zeer grondige, niet al te ruime zoekwijze.

De jury bestaat uit minimaal één en maximaal drie keurmeesters. Bij tenminste één punt moet de voorjager onmiddellijk na het springen van het wild met een alarmpistool schieten op straffe van niet toekennen van dat punt

Voorafgaande aan de wedstrijd wordt door loting de volgorde, waarin de honden worden beoordeeld, vastgesteld. Voor de eerste loop worden de honden strikt in lotingsvolgorde opgeroepen. Tenzij naar het oordeel van de jury reden bestaat om daarvan af te wijken, wordt deze volgorde ook tijdens eventueel volgende lopen gehandhaafd. In beginsel mag geen hond voor een tweede loop worden opgeroepen voordat alle honden een eerste loop hebben gehad.

In beginsel worden de honden beoordeeld tijdens één loop van minimaal 10 en maximaal 15 minuten.Indien van terrein moet worden gewisseld, wordt de tijd gerekend van het moment dat de hond wordt aangelijnd tot het moment dat de hond weer wordt geslipt niet meegerekend. Na het wisselen van veld worden fouten, die in de eerste slag in het nieuwe veld worden gemaakt en die het rechtstreeks gevolg zijn van dat wisselen, niet aangerekend. Fouten gemaakt  in de eerste minuut van een loop voor de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Een der keurmeesters geeft het einde van de eerste minuut aan. De eerste loop wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.

Honden, die tijdens hun eerste loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt te maken en wier werk overigens van het vereiste niveau was, krijgen, zo enigszins mogelijk, een tweede loop. Honden, die ook tijdens de tweede loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt te maken, krijgen, uitsluitend indien beide voorgaande lopen van hoog niveau waren, een derde loop. Alle lopen ná de eerste loop duren in beginsel niet langer dan 15 minuten. Zij worden eerder beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt, de hond op grond van zijn prestaties niet langer voor een kwalificatie in aanmerking komt of zich de mogelijkheid heeft voorgedaan om een punt op patrijs te maken. Honden, die tijdens een loop de mogelijkheid om een punt op patrijs te maken niet hebben benut, komen niet in aanmerking voor een volgende loop; dit geldt ook als die mogelijkheid zich heeft voorgedaan in de eerste minuut van een loop.

Tijdens een barrage om het CACIT worden de in aanmerking komende honden lopend in koppel, met elkaar vergeleken. Doorslaggevend zijn initiatief, veldaanpak en raseigen wijze van jagen. Een barrageloop duurt minimaal één minuut en mag overigens zo lang duren en zo vaak worden herhaald als de keurmeesters nodig oordelen om tot een beslissing te komen. Een barrage heeft geen invloed op de reeds behaalde kwalificatie en het toegekende CACT. Bij gebrek aan kwaliteit tijdens de barrage zijn de keurmeesters vrij het (R)CACIT te onthouden.

Inschrijven via Orweja

De bovenstaande tekst is een samenvatting van het Algemene Veldwedstrijd Reglement en het supplement Staande Hond te vinden op de site van Orweja. http://www.orweja.nl/reglementen/algemeen-veldwedstrijden-reglement-avr/

 

01-09-2019 Standaard Jachthonden Proef

Een jachthondenproef is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband, ter beoordeling dan wel ter vergelijking van hun prestaties worden onderworpen.De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk ná het schot van de deelnemende honden. Het uiteindelijke doel van de jachthondenproeven is de bevordering van de weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van goed afgerichte honden in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en waarderen.

Inschrijven via Orweja

De volledige uitleg over de proeven kunt u vinden op de onderstaande link
http://www.orweja.nl/wp-content/uploads/2012/02/ARJP-def-mei-2017.pdf

18-08-2019 WSH Oefendag SJP

Deze proef wordt in eerste georganiseerd voor leden van de Verenging Weimarse Staande Hond die de intentie hebben om dit jaar deel te nemen aan de landelijke Standaard Jachthonden Proeven (SJP). De proef wordt op het zelfde terrein georganiseerd als waar de door de verenging de officiële Standaard Jachthonden Proef wordt gehouden. Deze wedstrijd is dan alleen toegankelijk voor de Weimaraners en leden van de Slowaakse ruwhaar vereniging. Wat is er nu mooier dan al te kunnen oefenen op het terrein waar de officiële wedstrijd wordt gehouden. De oefendag heeft als doel om je een inzicht te geven in de vorderingen van de trainingen.

Uiteraard zijn ook leden welkom die (nog) zich niet in schrijven voor de Landelijke SJP. Voor hen is het misschien een mogelijkheid om te kijken wat er verwacht wordt van je en om mee te maken hoe het er op een wedstrijd aan toe gaat. Het is wel raadzaam om je pas in te schrijven wanneer je hond ervaring heeft met het apporteren van wild op het land, in de dekking en uit het water.

Bent u geen lid betaald u 5 euro extra om deel te kunnen nemen.
Ook leden van de Slowaakse ruwhaar vereniging mogen deelnemen.

De oefendag zal net zo verlopen als bij een SJP. Zo wordt er een groepsindeling gemaakt en zal de dagindeling van de proeven hetzelfde zijn als die proef. Ook zullen alle proeven worden uitgezet zoals je ze op een SJP kunt verwachten.

De proeven die je kunt verwachten zijn:
A. Aangelijnd en los volgen
B. Vooruitsturen en komen op bevel
C. Houden van de aangewezen plaats
D. Apport te land
E. Apport uit diep water
F. Verloren apport te land
G. Apport over diep water
H. Dirigeerpoef te land
I. Apport v. verre loper over breed water

Vooraf kunnen diegene die de A-proeven getraind hebben (proef H en I) aangeven dat ze met de A-proeven willen meedoen. Ook al voldoe je niet aan de voorwaarden om tijdens een officiële wedstrijd door te mogen naar de A-proeven tijdens de oefendag wordt je toch in de gelegenheid gesteld om de A-proeven te doen.

De keurmeesters keuren volgens de richtlijnen van de SJP, maar ze kunnen te extra tips geven om de uitvoeren van de proef te perfectioneren zodat je als deelnemer wijzer naar huis gaat. Nog een voordeel alle deelnemers hebben een weimaraner. Je kunt ervaringen met elkaar uitwisselen en veel van elkaar leren.

De locatie is de Bolusberg te Heerle. Boerenweg tegenover huisnummer 10.

Inschrijfformulier Oefendag SJP
Deelnamekosten zijn 25 euro per hond voor leden. Niet leden betalen 30 euro.
Niet leden betalen 5 euro extra!

Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op: Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef. Voor buitenlandse betalingen kunt u gebruik maken van: IBAN: NL16ABNA047779365 BIC: ABNANL2A.
Kosten voor de oefendag SJP is het inschrijfgeld € 25,00 per hond.
Bent u geen lid betaald u 5 euro extra om deel te kunnen nemen.

 

18 mei 2019 – Kampioensclubmatch met gedragstest

Elk jaar vindt er een (Kampioenschaps)clubmatch plaats. Bij de clubmatch geldt, dat alle ingeschreven deelnemers lid van de vereniging dienen te zijn. Deze eis geldt niet indien het een kampioenschapsclubmatch betreft. Een kampioenschapsclubmatch kan slechts plaatsvinden na vooraf verkregen toestemming van de Raad van Beheer.  Voor de (Kampioenschaps)clubmatch kan worden ingeschreven voor de variëteiten korthaar en langhaar in de klassen, zoals vermeld in het Kynologische Reglement van de Raad van Beheer. Voor een clubmatch zullen in elk geval de openklas en de jeugdklas worden open gesteld en zal door het bestuur worden bepaald voor welke andere klassen ingeschreven kan worden.

Locatie “Manege de Fruithof”, Dorpsstraat 1 te Heteren.

Keurmeester alle reuen: Suzan Mogony
Keurmeester alle teven: Wil Hochstenbach

Per hond € 35,00
(jongste)Puppyklasse € 25,00
Koppelklas en Junior handling gratis

Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar: clubmatch@weimaraners.nl .

Ook kunt u zich aanmelden voor de gedragstest welke voor iedereen openstaat.

De deelname is gemaximeerd op 25 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. U hoort één week voor de KCM of u deel kunt nemen aan de gedragstest.
Betaling van de gedragstest (5 euro) doet u ter plekke.

Wij hopen op een geweldige opkomst !

De inschrijving is gesloten.

 

11-05-2019 Zweetspoor E

Zweetproeven zijn proeven waarbij de situatie van een aangeschoten of aangereden dier wordt gesimuleerd, en waarbij voorjager en hond door middel van een “nazoek” het stuk moeten vinden.

Er wordt tijdens een zweetproef behoorlijk wat gevraagd van de hond, maar ook van de voorjager. Deze moet op basis van de gecreëerde aanschotplaats kunnen benoemen wat er voor verwonding is, en moet ook tijdens het volgen van het zweetspoor benoemen wat hij ziet. Er wordt gewerkt met verwijzingen, zoals nieuwe wondsporen of gebroken takjes, en ook deze moeten door de voorjager benoemd worden.

De zweetproef F is het eenvoudigst van opzet, de zweetproef A het moeilijkst. Voor de proeven F, E en D mogen honden ingeschreven worden die een aantekening Sv (Schotvast) hebben, of die een SJP-C diploma hebben als bewijs dat de hond schotvast is. Voor de zweetproef C mag pas ingeschreven worden als de hond al de aantekening Zw-D, Zw-E of Zw-F heeft, of een buitenlandse aantekening als bewijs dat deze zweetproeven succesvol zijn afgelegd. Voor zweetproef B kan alleen worden ingeschreven als men een aantekening Zw-E of Zw-D, of een daaraan gelijkgestelde buitenlandse kwalificatie heeft. Om in te kunnen schrijven voor zweetproef A moet de hond de aantekening Zw-D of een overeenkomstige buitenlandse kwalificatie hebben behaald.

Onderschat deze proeven niet, er gaat een intensieve training en opleiding aan vooraf, maar als je dan na alle training ingeschreven hebt en succesvol een zweetproef hebt afgelegd, dan krijg je een veldwerkkwalificatie Goed, Zeer Goed of Uitmuntend en een aantekening welke proef jij en je hond hebben afgelegd. Zo’n veldwerkkwalificatie heb je nodig om bij Orweja een gebruikshondenverklaring aan te kunnen vragen. Deze gebruikshondenverklaring heb je nodig wanneer je je hond in wilt schrijven voor tentoonstellingen en in de gebruikshondenklasse wilt starten. Hoewel de meningen over de tentoonstellingen verdeeld zijn is een uitmuntend die behaald is vanuit de gebruikshondenklasse een teken dat je hond zowel aan de werkeisen als aan de exterieureisen van zijn ras voldoet, wat hem een waardevolle hond voor het ras maakt. Zeker als deze hond ook nog wordt ingezet in de fokkerij.

Inschrijven via Orweja

04-05-2019 Basis Veldwerktest Waddinxveen

Voorrang bij inschrijving jeugdveldwedstrijden
Bij de veldwedstrijden is in toenemende mate sprake van een zogenaamde overinschrijving waarbij veel meer honden zich aanmelden dan er te vergeven plaatsen zijn. Om daar wat aan te doen en om te bevorderen dat honden, die hun aanleg voor het werk voor het schot al enigszins hebben aangetoond in aanmerking komen voor deelname aan de veldwedstrijden, is de BVT ontwikkeld. Met resultaat aangezien er in het afgelopen najaar al zo’n 40 staande honden de BVT met goed gevolg hebben afgelegd. Staande honden die de BVT met een voldoende afleggen krijgen daarmee voorrang bij de inschrijving voor de jeugdveldwedstrijden boven honden die de BVT niet hebben behaald c.q. daaraan hebben deelgenomen.
Wij vinden het van groot belang dat op de (jeugd)veldwedstrijden de kwaliteit wordt bevorderd. Tegelijk zien wij graag op de veldwedstrijden die onze rasverenigingen organiseren, zoveel mogelijk Slowaken en Weimaraners. Daarom roepen wij onze leden met een jonge Slowaak/Weimaraner (tussen de 6 en 24 maanden oud) op om zich aan te melden voor de BVT. Voor wat betreft de Weimaraners geldt, dat de jonge honden die verdienstelijk werk hebben laten zien op de aanlegtest veldwerk die de vereniging WSH afgelopen jaar in Noord Oost Nederland organiseerde, zich in het bijzonder aangesproken moeten voelen om in te schrijven voor de BVT op 10 februari a.s..
Doen dus!
Inschrijving vindt plaats via www.myorweja.nl en dat is mogelijk vanaf 15 januari a.s. 19.00 uur. Wees erbij want Vol is vol.
Voor de geïnteresseerden hebben wij hieronder het reglement opgenomen.
(Voorlopig) Reglement BVT
Inleiding De aangeboren eigenschappen van staande jachthonden, zoals jachtpassie, bouw, motoriek, de wil om voor te staan en een goed karakter en mentaliteit zijn noodzakelijk om onze staande hondenrassen in stand te houden. Veldwedstrijden zijn het middel bij uitstek om te gebruiken bij de selectie van deze eigenschappen. Uiteindelijk wordt hierdoor het gebruik van goede staande honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht bevorderd en het ras eigen karakter van de verschillende staande hondenrassen in stand gehouden. De resultaten van (jeugd)veldwedstrijden geven veldwedstrijd organiserende verenigingen (hierna VWOV’n) een goed en waardevol beeld van de stand van de jachteigenschappen van het betreffende staande hondenras. Om de natuurlijke aanleg voor het veldwerk van jeugd te beoordelen wordt een Basis Veldwerk Test geïntroduceerd met als doel honden met voldoende aanleg te selecteren voor de jeugdveldwedstrijd. Het is daarmee een eerst stap naar deelname aan de jeugdveldwedstrijd en een instrument om de kwaliteit te bevorderen.
Artikel 1
1.1 De Basis Veldwerk Test is een test waarbij de natuurlijke aanleg van de staande hond wordt beoordeeld, met name het initiatief en de wil tot jagen, veldaanpak, het verwaaien, vinden en voorstaan van eventueel aanwezig wild. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele schotgevoeligheid en basis gehoorzaamheid (relatie met de voorjager), om op grond van de gedane bevindingen vast te stellen of de hond geschikt is voor deelname aan de jeugdklasse van het veldwerk.
1.2 De Basis Veldwerk Test wordt georganiseerd door een VWOV, die de belangen van een of meerdere staande hondenrassen behartigt, dan wel meerdere van de hier bedoelde VWOV’n gezamenlijk.
1.3 De Basis Veldwerk Test staat open voor deelname van staande honden zowel uit rubriek A, B als rubriek C, zodat vertegenwoordigers van deze rubrieken op een Basis Veldwerk Test beoordeeld worden.
1.4 De Basis Veldwerk Test vindt bij voorkeur plaats in uitnodigende velden.
1.5 De Basis Veldwerk Test wordt gekeurd door twee door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de (Koninklijke Nederlandse) Jagersvereniging gezamenlijk benoemde veldwedstrijdkeurmeesters voor staande honden, waarvan er één door het Field Trial Comité wordt aangewezen, die tevens als gedelegeerde zal optreden en één door de organiserende VWOV wordt uitgenodigd.

Artikel 2
2.1 Toegelaten tot de Basis Veldwerk Test worden staande honden, ingedeeld in rubriek A, B en C, die op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn, doch de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
2.2 De in te schrijven staande hond dient ingeschreven te zijn in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, of inschrijving bij het NHSB aantoonbaar is aangevraagd, dan wel in een ander door de FCI erkend rashondenstamboek, indien de eigenaar niet woonachtig is in Nederland.
2.3 Het maximumaantal deelnemende staande honden aan een Basis Veldwerk Test is bepaald op 25.

Artikel 3
3.1 De deelnemende staande hond krijgt slechts één loop van 5 tot maximaal 10 minuten.
3.2 Tijdens de uitvoering van de Basis Veldwerk Test wordt beoordeeld:
a. Initiatief tot jagen, wil de staande hond gaan jagen, is er sprake van een veldaanpak, systematisch en op de wind en/of omgang met en verificatie van verwaaiing.
b. Ter uitsluiting van schotgevoeligheid wordt tijdens het zoeken van de staande hond door de voorjager op verzoek van de keurmeester een schot met alarmpistool afgegeven op voldoende afstand van de hond. Het resultaat wordt betrokken bij de uitslag.
c. Het contact tussen voorjager en zijn/haar hond en enige mate van dressuur, waaruit blijkt dat de hond in samenwerking met de voorjager zijn werk in het veld verricht en op fluitsignaal of andere aanwijzingen van de voorjager (vlot) reageert. Op verzoek van de keurmeester moet op een commando van de voorjager de hond gewillig naar hem/haar terug keren.
3.3 De afgelegde Basis Veldwerk Test mondt uit in een beoordeling “voldoende” dan wel “onvoldoende”.
3.4 De organiserende VWOV dient de test aan te vragen via “MyOrweja” en draagt zorg voor het doorgeven van de uitslag aan Orweja, zodat de in “MyOrweja” bij de resultaten van de staande hond, die de Basis Veldwerk Test met een voldoende heeft afgelegd, de vermelding “BVT” wordt opgenomen. De geplande BVT’s worden voorafgaand aan het seizoen in de veldwedstrijdkalender gepubliceerd.

Artikel 4
4.1 De uitslag van de Basis Veldwerk Test wordt net als de veldwedstrijden vermeld in MyOrweja. Tevens kan een aantekening worden gemaakt in het werkboekje (werkboekje in dit stadium nog niet verplicht) van de betreffende staande hond.
4.2 De hond met een voldoende afgelegde Basis Veldwerk Test geeft recht op voorrang op de door de VWOV’n georganiseerde voor- en najaarsjeugdveldwedstrijden.

Artikel 5
De staande hond die de Basis Veldwerk Test met als resultaat “onvoldoende” heeft afgelegd kan opnieuw deelnemen aan een volgende Basis Veldwerk Test, met dien verstande dat maximaal tweemaal in het voorjaar en maximaal tweemaal in het najaar aan de Basis Veldwerk Test kan worden deelgenomen.
Artikel 6
Dit reglement is vastgesteld door de in de Jachthonden Wedstrijdraad vertegenwoordigde Veldwedstrijd Organiserende Verenigingen, die de belangen van een of meer Britse- dan wel Continentale staande hondenrassen behartigen en heeft de status van een voorlopig reglement. In het najaar van 2017 zal ervaring worden opgedaan bij zowel een tot rubriek A, B als tot rubriek C behorende VWOV en kan worden aangehaald als Voorlopig Reglement Basis Veldwerk Test 2017.

27-04-2019 Veldwedstrijd Jeugd Klasse Steenbergen

Een jeugd-veldwedstrijd is een niet kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor beperkende bepalingen met betrekking tot ervaring en of prestatieniveau van deelnemende honden van kracht zijn. De in te schrijven honden moeten bij aanvang van het betreffende seizoen voorjaarsseizoen dan wel najaarsseizoen de leeftijd van 2 jaar hebben bereikt en zij mogen bij aanvang van dat seizoen nog geen kwalificatie hebben behaald op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd.

Voor jeugdveldwedstrijden zijn met betrekking tot de beoordeling van de honden in beginsel dezelfde bepalingen van kracht welke gelden voor overeenkomstige kampioenschapsveldwedstrijden met dienverstande dat deze regels met enige souplesse mogen worden gehanteerd en dat op

voorjaarswedstrijden voor staande honden punten gemaakt op fazanten in dezelfde zin tellen als punten gemaakt op patrijzen.

Inschrijven via Orweja

27-04-2019 Veldwedstrijd Open klasse Steenbergen

LET OP!!!!!

Inschrijven gaat via Orweja.

VOORJAARSWEDSTRIJD CONTINENTAAL II

De voorjaarswedstrijd Continentaal II is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de continentale staande hond vóór het schot wordt beoordeeld. De ideale loop is die waarbij de hond volkomen in de hand is, zijn veld in raseigen stijl grondig afzoekt, alle daarop voorkomende patrijzen voorstaat, daarbij respect toont voor alle wild en fel, vlot en niet al te ruim jaagt.

Het te bejagen terrein bestaat bij voorkeur uit kleine landbouwpercelen met jong, niet al te laag graan, oude maïs- en graanstoppels en ruige weitjes. Het terrein is gecoupeerd door relatief veel natuurlijke begrenzingen in de vorm van sloten, wallen, hekken of hagen en dwingt aldus tot een zeer grondige, niet al te ruime zoekwijze.

Er wordt uitsluitend gewerkt op patrijzen, daarom zullen slechts punten gemaakt op patrijzen bij de beoordeling in beschouwing worden genomen.

De jury bestaat uit minimaal één en maximaal drie keurmeesters. Bij tenminste één punt moet de voorjager onmiddellijk na het springen van het wild met een alarmpistool schieten op straffe van niet toekennen van dat punt

Voorafgaande aan de wedstrijd wordt door loting de volgorde, waarin de honden worden beoordeeld, vastgesteld. Voor de eerste loop worden de honden strikt in lotingvolgorde opgeroepen. Tenzij naar het oordeel van de jury reden bestaat om daarvan af te wijken, wordt deze volgorde ook tijdens eventueel volgende lopen gehandhaafd. In beginsel mag geen hond voor een tweede loop worden opgeroepen voordat alle honden een eerste loop hebben gehad.

Om gekwalificeerd te kunnen worden moeten honden een punt hebben gemaakt op patrijs.

In beginsel worden de honden beoordeeld tijdens één loop van minimaal 10 en maximaal 15 minuten.Indien van terrein moet worden gewisseld, wordt de tijd gerekend van het moment dat de hond wordt aangelijnd tot het moment dat de hond weer wordt geslipt niet meegerekend. Na het wisselen van veld worden fouten, die in de eerste slag in het nieuwe veld worden gemaakt en die het rechtstreeks gevolg zijn van dat wisselen, niet aangerekend. Fouten gemaakt  in de eerste minuut van een loop voor de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Een der keurmeesters geeft het einde van de eerste minuut aan. De eerste loop wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.

Honden, die tijdens hun eerste loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt op patrijs te maken en wier werk overigens van het vereiste niveau was, krijgen, zo enigszins mogelijk, een tweede loop. Honden, die ook tijdens de tweede loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt op patrijs te maken, krijgen, uitsluitend indien beide voorgaande lopen van hoog niveau waren, een derde loop. Alle lopen ná de eerste loop duren in beginsel niet langer dan 15 minuten. Zij worden eerder beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt, de hond op grond van zijn prestaties niet langer voor een kwalificatie in aanmerking komt of zich de mogelijkheid heeft voorgedaan om een punt op patrijs te maken. Honden, die tijdens een loop de mogelijkheid om een punt op patrijs te maken niet hebben benut, komen niet in aanmerking voor een volgende loop; dit geldt ook als die mogelijkheid zich heeft voorgedaan in de eerste minuut van een loop.

Tijdens een barrage om het CACIT worden de in aanmerking komende honden lopend in koppel, met elkaar vergeleken. Doorslaggevend zijn initiatief, veldaanpak en raseigen wijze van jagen. Een barrageloop duurt minimaal één minuut en mag overigens zo lang duren en zo vaak worden herhaald als de keurmeesters nodig oordelen om tot een beslissing te komen. Een barrage heeft geen invloed op de reeds behaalde kwalificatie en het toegekende CACT. Bij gebrek aan kwaliteit tijdens de barrage zijn de keurmeesters vrij het (R)CACIT te onthouden.

 

De bovenstaande tekst is een samenvatting van het Algemene Veldwedstrijd Reglement en het supplement Staande Hond te vinden op de site van Orweja. http://www.orweja.nl/reglementen/algemeen-veldwedstrijden-reglement-avr/