Cataract bij de Weimaraner

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de lens troebel wordt en uiteindelijk blindheid kan optreden. Er zijn vele oorzaken voor het ontstaan van cataract. Suikerziekte, een verplaatsing van de lens, een chronische oogontsteking, aangeboren cataract, een verhoogde oogdruk, een verwonding aan het oog, giftige stoffen, blootstelling aan straling, een laag calciumgehalte of ander voedingsgebrek, ouderdom of erfelijkheid bij sommige rassen. Een vorm die de meeste hondeneigenaren wel kennen en het meeste voorkomt, is de seniele of ouderdomsstaar die op oudere leeftijd zichtbaar wordt.  Vanaf een leeftijd van zo’n acht jaar kun je een verandering van de ogen zien waarbij de mooie zwarte pupil langzaam wat blauwig wordt. In de loop van een aantal jaren ziet de hond steeds wat minder, doordat de lens troebel wordt en uiteindelijk bijna geen licht meer doorlaat. Dit gebeurt niet bij elke hond en niet in dezelfde mate. Het dier kan er langzaam aan wennen en gaat meestal zijn neus meer gebruiken, waardoor het voor de eigenaar minder opvalt dat het zicht minder is geworden. de bouw van het oog Het hoornvlies is de doorzichtige beschermlaag om het oog. De pupil regelt de hoeveelheid binnenvallend licht, wordt kleiner bij veel licht en wijder in het donker. De lens kan boller en platter worden om scherp te zien. Op het netvlies zitten de lichtgevoelige cellen waardoor via de oogzenuw een beeld in de hersenen wordt gevormd.

Blind 
Uiteindelijk blind worden is voor de meeste mensen een ernstig vooruitzicht, omdat wij veel beleven via onze ogen. Voor honden is dat een stuk minder belangrijk omdat de neus een veel belangrijker zintuig is, maar het is natuurlijk wel een hoofdzaak wanneer de oorzaak erfelijk is. Deze vorm van  Cataract is al zichtbaar op jongere leeftijd en de troebeling van de lens heeft een veel sneller verloop. De hond kan zich moeilijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Bij verschillende rassen kan de manier van vererven anders zijn en soms kan het een tijd duren voordat het tot uiting komt. In zo’n geval kan de aandoening al verspreid in het ras voorkomen in de vorm van dragers. In dit geval kan het cataract door de combinatie van dragers pas zichtbaar worden bij de nakomelingen in de vorm van een lijder. Het kan dan ook nog een tijd duren voordat je het kunt zien en dan zou zo’n dier zelf al weer nakomelingen kunnen hebben.
Het is mogelijk om Cataract operatief te verhelpen door het plaatsen van een kunstlens. Je moet dan wel zeker weten dat het netvlies nog intact is en dat kun je alleen controleren als de lens nog een mate van doorzicht heeft, waarbij een oogspecialist het netvlies kan controleren. Als het eenmaal zover is dat een patiënt cataract ontwikkelt, is een operatie eventueel een oplossing. Maar als de oorzaak erfelijk is, moet je natuurlijk aan de basis beginnen. Het is dan belangrijk om te weten of erfelijk cataract voorkomt in een ras en hoe je kunt voorkomen dat dragers in de fokkerij worden ingezet.

Jos de Jong
dierenarts

Aanvulling vanuit het bestuur:

Cataract in het ras.

 
In Duitsland is recentelijk Cataract geconstateerd bij meerdere nakomelingen uit één nest. Vanuit onze vereniging hebben we daarover intensief contact met betrokken eigenaren van de nakomelingen van de ouderdieren uit deze lijnen. We worden door de Zuchtwart van de Weimaranerclub uit Duitsland continue geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent het lopend onderzoek.
De Duitse Weimaranerclub laat het onderzoek uitvoeren door een oogspecialist in Hannover. Deze beoordelen grootschalig alle nakomelingen uit beide ouderdieren met een ECVO-onderzoek. Naast deze testuitslag wordt het bloed ook opgestuurd naar Amerika naar een instituut welke onderzoek naar Cataract doet. Hierbij verwacht men dat de uitslag van de ECVO-onderzoeken bevestigd worden.
Er is nog geen genentest, maar we kijken belangstellend uit naar wat hieruit voortvloeit aan mogelijke oplossingen hoe hier mee om te gaan voor de toekomst v.w.b. de fokkerij.
 
We volgen dan ook alle ontwikkelingen op de voet en zijn ook in contact met andere zusterverenigingen zoals België en Amerika. Zodra we meer informatie kunnen verstrekken omtrent de testresultaten en de te nemen maatregelen zullen we deze met onze leden delen.
 
Heeft u een hond met de oogaandoening Cataract of heeft u een hond met Cataract gehad of kent u een weimaraner met Cataract, gelieve dit dan te melden bij onze vereniging via voorzitter@weimaraners.nl.

Alvast dank voor uw hulp voor ALLE weimaraners. Samen maken we het verschil en beschermen we dit prachtige hondenras voor toekomstige generaties!

Algemene Ledenvergadering 7 mei 2021

Algemene Ledenvergadering 7 mei 2021

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging
W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering

Tijdstip: 7 mei 2021 om 19.30 uur
U ontvangt via mail een link om in te loggen

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés
worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het
introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde
introducés te weigeren.
De agenda zal er als volgt uitzien:
1. Opening / vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2020
4. Financieel jaarverslag over 2020 (In clubblad febr. 2021 en op te vragen bij secretariaat)
• jaarverantwoording 2020 penningmeester
• balans per 31 december 2020
• baten en lasten
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Beredeneerd jaarverslag over 2020 (in clubblad febr 2021 en op te vragen bij secretariaat)
• verslag Secretaris
• verslag Pupinformatie / Fokinformatiecentrum en Herplaatsing
• verslag Jachtzaken
• verslag Exterieur en Activiteiten
7. Begroting 2021 (in clubblad en op te vragen bij secretariaat)
8. Benoeming lid kascontrolecommissie
Tamara van den Dam blijft, twee nieuwe leden gevraagd.
9. (Her)verkiezing bestuursleden:
Volgens het rooster van aftreden is in 2021 aftredend:
Voorzitter, Wim van Roessel (herkiesbaar)
Er is een vacature voor bestuurslid PR.
10. Uit het fokkersoverleg:
• Voorstel om de volgende punten op te nemen in de normenmatrix, deze geven geen
verandering in het VFR.
INTEELT en VERWANTSCHAP :
• Een teef mag niet gedekt worden door haar (groot)vader, haar (half)broer of haar (klein)
zoon.
• Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.
WELZIJN ouderdieren:
• Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden
heeft bereikt. (2 jaar)
• Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag
waarop zij de leeftijd van 60 maanden (5 jaar) heeft bereikt, tenzij de fokker voorafgaand
aan de dekking een verklaring van een dierenarts overlegt aan het bestuur waaruit blijkt
dat de teef geschikt wordt geacht om tot een leeftijd van 72 maanden (6 jaar) gedekt te
worden om vervolgens een eerste nest pups te krijgen.
AANVULLING vanuit het bestuur:
Over een paar jaar volgt een evaluatie of het attest nodig blijft.
• Een teef waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag
waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt (8 jaar)
• Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn
van minstens 12 maanden te zitten.
GEZONDHEID
• In het kader van de preventie laten wij de ouderdieren vóór de dekking onderzoeken op
heupdysplasie (met ouder dan 12 maanden)
• Er mag alleen worden gefokt met honden met HD A of HD B
• Er mag niet worden gefokt met honden die diskwalificerende fouten hebben zoals
genoemd in de rasstandaard op de site van de rasvereniging.
11. VerenigingsFokReglement en HuisHoudelijkReglement. (In clubblad april 2021 en op
te vragen bij secretariaat)
Fokinformatie heeft de documenten opgeschoond er wordt goedkeuring gevraagd
van de leden om de documenten in nieuwe vorm, onveranderde inhoud, te publiceren
op de website/gebruiken.
12.Rondvraag en sluiting.

DAP 28 maart verzet

De inschrijvingen voor de Dummy Apporteerwedstrijd zijn geopend.

Op een nader te bepalen datum organiseert de Vereniging een Dummy Apporteerproef in Delft (de exacte locatie ontvangen de deelnemers na inschrijving). We hebben al vaker in dit gebied de DAP gehouden en het is een mooi terrein dat zich prima leent voor deze proef.

Deze proef wordt georganiseerd voor onze leden en heeft als doel het werk na het schot van onze Weimaraners te beoordelen. In tegenstelling tot de officiële verenigings- en Standaard Jachthonden Proeven (SJP, voorheen KNJV proeven), wordt tijdens deze proef alleen met dummy’s gewerkt. Om aan deze proef mee te doen is geen diploma vereist. Uiteraard moet de hond wel wat ervaring hebben in het apporteren van dummy’s op het land, uit de dekking en het water. Ook dienen er per proef steeds 2 dummies opgehaald te worden, de zogenaamde dubbele apporten.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Dummy Apporteer Proef 2021

Zondag 28 maart 2021 te Delft Deelnamekosten zijn 32 euro per hond en alleen voor leden.

Tamara van den Dam-Sloof
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
E-mail: jachtproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging. Of Bij een kleiner aantal kunnen we dit aanvullen met deelnemers die een Slowaakse Staande Hond hebben en lid zijn van deze rasvereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.
Kosten voor de Dummy Apporteer Proef (DAP) bedraagt € 32,00 per hond.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

Zooeasy uitgebreid met 150.000 honden

Door Menno van Vlaanderen van www.weimaranerpedigrees.com zijn circa 150.000 hondgegevens beschikbaar gesteld om Zooeasy verder aan te vullen.

Na vele dagen migreren en converteren van deze gegevens zijn deze geïmporteerd in de database van Zooeasy. Hierna worden de Mean kinship cijfers opnieuw berekend.
Door deze uitwisseling zijn de meeste Nederlandse en Belgische honden nu uitgebreid met extra generaties.

Wel komen er nu een 300 honden dubbel voor in Zooeasy, onder verschillende registratienummers. Dit zal nog gecorrigeerd worden op een later moment.

In zooeasy worden de honden zonder een overlijdensdatum, in het jaar dat deze hond 16 jaar oud wordt, met een fictieve overlijdensdatum van “01-01” vermeld en het extra veld fictieve overlijdensdatum wordt dan op Ja gezet. Hierdoor worden deze honden niet meegenomen in de Mean Kinship berekeningen. Hierin zitten namelijk alle honden in onze database die nog in leven zijn en vruchtbaar zijn (dus niet gecastreerd of gesteriliseerd). Zooeasy onderkent nu het totale bestand als één ras, dit zal later dit jaar berekend worden per variëteit. Dus later worden alleen kortharen meegenomen in de berekening bij kortharen, en langharen alleen bij langharen.

Heeft u gegevens voor aanvullingen zoals:

  • overlijdensdatums van honden,
  • Registratienummers,
  • Uitslagen van proeven of wedstrijden
  • Bekende ziektes of
  • aanvullingen in ouderdierengeef deze dan door aan penningmeester@weimaraners.nl.