Carina Dekker stopt met PR

PR functie

Carina Dekker heeft om persoonlijke redenen haar functie PR neergelegd.
In de volgende editie van het clubblad zal ze een persoonlijk woord naar de leden richten omtrent haar vertrek.
Het bestuur bedankt Carina voor haar inzet.

Omdat Loes de Vlaam voor langere tijd uitgevallen is, zijn we bezig om de taken van fokinformatie en PR snel te vervullen.
Heeft u vragen voor fokinformatie dan kunt u mailen naar fokinformatie@weimaraners.nl of belt u één van de bestuursleden.

Jagersvereniging kaart ontheffing voor jachthonden opnieuw aan

Jagersvereniging kaart ontheffing voor jachthonden opnieuw aan

De halsband met apparatuur die geschikt is om stroomstoten af te geven bij honden, de zogenoemde e-collar, is sinds 1 januari 2022 verboden. Dit verbod geldt ook voor honden die in de jachtpraktijk een e-collar nodig hebben. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zal met Henk Staghouwer, de nieuwe LNV-minister, wederom in overleg gaan om de e-collar in de jachtpraktijk te kunnen blijven gebruiken. Willem Schimmelpenninck, directeur van de Jagersvereniging: “De e-collar is echt een uitkomst om jachthonden tijdens het veldwerk op cruciale momenten uit hun focus te halen. Een fluitsignaal is op zo’n moment soms niet voldoende. Om (verkeers)ongelukken te voorkomen, willen wij ervoor pleiten om een uitzondering te maken voor het gebruik van e-collars voor de jachtpraktijk.” Overigens valt het gebruik van banden die alleen geluid of trillingen produceren en geen stroomstoten afgeven, niet onder het verbod. Deze kunnen gewoon worden gebruikt.

Urgentie gebruik e-collar

In de aanloop naar deze wetswijziging heeft de Jagersvereniging verschillende keren deelgenomen aan overleggen met het ministerie van LNV om de urgentie van het gebruik van de e-collar te benadrukken. Bij deze gesprekken waren ook vertegenwoordigers van hondenscholen, hondengedragstherapeuten, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, politie en defensie aanwezig. Daar waar in de overleggen eerst brede overeenstemming bestond over de uitzonderingssituaties – waaronder de jachtpraktijk – veranderde het ministerie in 2019 zonder aankondiging van koers. Zij liet toen weten dat er geen uitzonderingssituatie zou komen voor particulieren, onder wie de jagers en voorjagers.

Huidige uitzonderingssituaties

De enige uitzonderingssituaties die er nu zijn bij het gebruik van apparatuur om stroomstoten af te geven zijn:

bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen;

bij de uitvoering van de taak van de politie of de politietaken van de Koninklijke marechaussee, voor zover het met dat gebruik beoogde doel dit rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt;

het gebruik van elektrische afrastering.

Schouten onvermurwbaar

In september 2020 stelden Von Martels (CDA) en Bisschops (SGP) minister Schouten meerdere kritische vragen rondom het aangekondigde verbod. Ondanks de vragen en de massale reacties uit het veld bleef Schouten bij haar besluit om de e-collar voor particulieren te verbieden. Schimmelpenninck: “Overigens zijn we als Jagersvereniging niet blind voor het gevaar van verkeerd gebruik van de e-collar. Je zou het legaal mogen gebruiken van de e-collar kunnen koppelen aan het met goed gevolg afronden van een verplichte cursus over de correcte omgang met dit apparaat.” De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en politie zijn de organisaties die het verbod op de e-collar gaan handhaven. Onder dit verbod valt ook het gebruik van halsbanden die elektromagnetische signalen en straling kunnen afgeven.

Nieuwe kans

De Jagersvereniging treedt op korte termijn met minister Staghouwer in contact over het maken van een uitzondering voor het gebruik van de e-collar voor de jachtpraktijk. Schimmelpenninck: “Jagers zijn vrijwillige professionals in het veld. Het is belangrijk dat zij veilig hun werk kunnen doen. Een e-collar kan daar in sommige gevallen bij helpen. Wij zien het aantreden van een nieuwe minister op het ministerie van LNV als een kans om de jachtpraktijk toe te voegen aan het lijstje met uitzonderingen bij het gebruik van de e-collar.”

Bron: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Stemming AV 26-11-2021

Bij de Algemene vergadering heeft het bestuur de leden voorgelegd of men het aantal dekkingen wil ophogen voor kort -en langharen.

Vanuit het fokkersoverleg was het Fokreglement tegen het licht gehouden. Nadat de zaken die de absolute meerderheid van de stemmen hadden bekrachtigd zijn in de Voorjaars vergadering bleven er twee zaken die niet de 2/3 van de stemmen heeft gehaald maar wel dusdanig gestemd waren dat het bestuur dit nader moest beoordelen. De eerste was het aantal nesten van een teef. Hierbij waren de meningen dusdanig verdeeld dat we dit laten zoals het nu is.
Voor het aantal dekkingen van de reuen was de uitslag bij het fokkersoverleg bij de kortharen 50/50, maar bij de langharen was dit weer verdeeld.

Nadat deze punten uitvoerig besproken waren met de aanwezige leden is uiteindelijk de stemming:

Stemming u om het aantal dekkingen van de Korthaar Weimaraner reu te verhogen van 4 naar 5 dekkingen:

Voor 11
Tegen 14
Blanco 2
Voorstel verworpen.
Stemming u om het aantal dekkingen van de Langhaar Weimaraner reu te verhogen van 4 naar 5 dekkingen:
Voor 5
Tegen 13

Blanco 9

Voorstel verworpen.

Het VerenigingsFokreglement blijft dus ongewijzigd qua dekkingen.

Tevens is op de vergadering Carina Dekkers per acclamatie officieel toegetreden tot het bestuur.
Carina heeft al maanden zich ingezet bij het bestuur voor de rol PR en de waarneming van Fokinformatie.

Aanpassing fokregels na de digitale ledenvergadering op 1 september 2021

Op 1 september 2021 is in de Bijzondere Algemene Vergadering het voorstel over Cataract en ECVO goedgekeurd. Dit betekent dat per 1 november 2021 ons VerenigingsFokReglement op een aantal punten veranderd.

Dit bericht is bedoeld om de leden en fokkers met concrete fokplannen hierover te informeren, zodat je rekening kunt houden met de komende nieuwe regels.

In het kort zijn de nieuwe regels:

– De minimale leeftijd van een dekreu wordt verhoogd van 18 maanden naar 24 maanden
– Van alle fokdieren moet een geldig ECVO oogonderzoek worden overlegd aan Fokinformatie voordat de dekking plaatsvindt
– Een ECVO oogonderzoek kost ongeveer €60 – €65
– De hond moet op de dag van het ECVO onderzoek minimaal 24 maanden oud zijn
– Het ECVO onderzoek is maximaal 12 maanden geldig
– Houd rekening met het feit dat er vaak wachttijden zijn om een ECVO test af te nemen. Maak daarom minimaal 2 maanden voor de dekking een afspraak bij één van de ECVO artsen.

– Op https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/ecvo-oogonderzoek/vind je veel aanvullende informatie plus een overzicht met de dierenartsen die deel uitmaken van het ECVO panel.

Nadat de hond een ECVO onderzoek heeft gehad zal de uitslag hiervan beoordeeld worden volgens onderstaande tabel.
Om inzicht te krijgen hoever Cataract zich in ons ras heeft verspreid, is het waardevol dat er zoveel mogelijk honden worden getest. Daarom wordt het zeer gewaardeerd als een eigenaar bereid is zijn/haar hond(en) te laten testen ook als die niet wordt/worden ingezet voor de fokkerij.

Cataract bij de Weimaraner

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de lens troebel wordt en uiteindelijk blindheid kan optreden. Er zijn vele oorzaken voor het ontstaan van cataract. Suikerziekte, een verplaatsing van de lens, een chronische oogontsteking, aangeboren cataract, een verhoogde oogdruk, een verwonding aan het oog, giftige stoffen, blootstelling aan straling, een laag calciumgehalte of ander voedingsgebrek, ouderdom of erfelijkheid bij sommige rassen. Een vorm die de meeste hondeneigenaren wel kennen en het meeste voorkomt, is de seniele of ouderdomsstaar die op oudere leeftijd zichtbaar wordt.  Vanaf een leeftijd van zo’n acht jaar kun je een verandering van de ogen zien waarbij de mooie zwarte pupil langzaam wat blauwig wordt. In de loop van een aantal jaren ziet de hond steeds wat minder, doordat de lens troebel wordt en uiteindelijk bijna geen licht meer doorlaat. Dit gebeurt niet bij elke hond en niet in dezelfde mate. Het dier kan er langzaam aan wennen en gaat meestal zijn neus meer gebruiken, waardoor het voor de eigenaar minder opvalt dat het zicht minder is geworden. de bouw van het oog Het hoornvlies is de doorzichtige beschermlaag om het oog. De pupil regelt de hoeveelheid binnenvallend licht, wordt kleiner bij veel licht en wijder in het donker. De lens kan boller en platter worden om scherp te zien. Op het netvlies zitten de lichtgevoelige cellen waardoor via de oogzenuw een beeld in de hersenen wordt gevormd.

Blind 
Uiteindelijk blind worden is voor de meeste mensen een ernstig vooruitzicht, omdat wij veel beleven via onze ogen. Voor honden is dat een stuk minder belangrijk omdat de neus een veel belangrijker zintuig is, maar het is natuurlijk wel een hoofdzaak wanneer de oorzaak erfelijk is. Deze vorm van  Cataract is al zichtbaar op jongere leeftijd en de troebeling van de lens heeft een veel sneller verloop. De hond kan zich moeilijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Bij verschillende rassen kan de manier van vererven anders zijn en soms kan het een tijd duren voordat het tot uiting komt. In zo’n geval kan de aandoening al verspreid in het ras voorkomen in de vorm van dragers. In dit geval kan het cataract door de combinatie van dragers pas zichtbaar worden bij de nakomelingen in de vorm van een lijder. Het kan dan ook nog een tijd duren voordat je het kunt zien en dan zou zo’n dier zelf al weer nakomelingen kunnen hebben.
Het is mogelijk om Cataract operatief te verhelpen door het plaatsen van een kunstlens. Je moet dan wel zeker weten dat het netvlies nog intact is en dat kun je alleen controleren als de lens nog een mate van doorzicht heeft, waarbij een oogspecialist het netvlies kan controleren. Als het eenmaal zover is dat een patiënt cataract ontwikkelt, is een operatie eventueel een oplossing. Maar als de oorzaak erfelijk is, moet je natuurlijk aan de basis beginnen. Het is dan belangrijk om te weten of erfelijk cataract voorkomt in een ras en hoe je kunt voorkomen dat dragers in de fokkerij worden ingezet.

Jos de Jong
dierenarts

Aanvulling vanuit het bestuur:

Cataract in het ras.

 
In Duitsland is recentelijk Cataract geconstateerd bij meerdere nakomelingen uit één nest. Vanuit onze vereniging hebben we daarover intensief contact met betrokken eigenaren van de nakomelingen van de ouderdieren uit deze lijnen. We worden door de Zuchtwart van de Weimaranerclub uit Duitsland continue geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent het lopend onderzoek.
De Duitse Weimaranerclub laat het onderzoek uitvoeren door een oogspecialist in Hannover. Deze beoordelen grootschalig alle nakomelingen uit beide ouderdieren met een ECVO-onderzoek. Naast deze testuitslag wordt het bloed ook opgestuurd naar Amerika naar een instituut welke onderzoek naar Cataract doet. Hierbij verwacht men dat de uitslag van de ECVO-onderzoeken bevestigd worden.
Er is nog geen genentest, maar we kijken belangstellend uit naar wat hieruit voortvloeit aan mogelijke oplossingen hoe hier mee om te gaan voor de toekomst v.w.b. de fokkerij.
 
We volgen dan ook alle ontwikkelingen op de voet en zijn ook in contact met andere zusterverenigingen zoals België en Amerika. Zodra we meer informatie kunnen verstrekken omtrent de testresultaten en de te nemen maatregelen zullen we deze met onze leden delen.
 
Heeft u een hond met de oogaandoening Cataract of heeft u een hond met Cataract gehad of kent u een weimaraner met Cataract, gelieve dit dan te melden bij onze vereniging via voorzitter@weimaraners.nl.

Alvast dank voor uw hulp voor ALLE weimaraners. Samen maken we het verschil en beschermen we dit prachtige hondenras voor toekomstige generaties!