Gedragsregels

 

Deze gedragsregels zijn tot stand gekomen ter versterking en nadere uitwerking van de doelstellingen van de vereniging "De Weimarse Staande hond" zoals deze zijn neergelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Met deze regels wordt beoogd, om de leden een concrete gedragslijn te bieden, die nageleefd moet worden ter bescherming en behartiging van de belangen van de Weimaraner als jachthondenras. Dit dient onder andere plaats te vinden door hoge fokeisen te stellen en door sportieve competitie tussen de leden onderling bij tentoonstellingen en clubmatches, veldwedstrijden, gedrag & gehoorzaamheidswedstrij­den en behendigheidswedstrijden te bevorderen. Leden van de vereniging zijn gehouden zich overeenkomstig deze gedragsregels op te stellen en er naar te handelen.

 

FOKKEN

De fokker zal:

 • Alleen fokken met de intentie om het ras in stand te houden, zo mogelijk te verbeteren en met de zorg om voor de pups passende eigenaren te vinden;
 • Alleen gezonde ouderdieren kiezen, met een goed temperament, waarvan de heupen geröntgend zijn en waarbij de uitslag van het door de Raad van Beheer erkende onderzoek naar heupdysplasie HD‑(negatief)/A danwel HD tc/B (overgangsstadium) is en met exterieurkwaliteiten beantwoordend aan de door de FCI laatstelijk vastgestelde rasstandaard voor de Weimaraner.
 • Geen honden gebruiken met erfelijke afwijkingen en/of diskwalificerende fokuitsluitende fouten.
 • Alleen met volwassen teven fokken en daarbij uitstekende verzorging, zowel voor als na de worp, bieden aan fokteef en puppies.
 • Weigeren om een dekreu een dekking te laten verrichten bij een teef die aan het vorenstaande niet voldoet dan wel waarvan is vast komen te staan dat deze teef fysiek, mentaal en/of qua temperament en karakter als inferieur dient te worden aangemerkt.

 

GEZONDHEID
De eigenaar zal zorgdragen voor de best mogelijke aandacht voor de hond voor wat betreft zijn behuizing, verzorging, voor, properheid en dergelijke alsook diergeneeskundige zorg, met inbegrip van mentale gezondheid door het bevorderen van contacten met mens en dier en blootstelling aan de buitenwereld.

 

REGISTRATIE
De eigenaar zal alleen fokken met in het stamboek van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland ingeschreven Weimaraners, die over een door deze instelling afgegeven stamboom beschikken, dan wel een buitenlandse Weimaraner die aan soortgelijke voorwaarden voldoet en zijn Weimaraner niet voor de fok (laten) gebruiken in combinatie met niet als vorenbedoeld erkende Weimaraner.

 

VERKOOP
De eigenaar/fokker zal:

 • Geen puppies fokken, noch puppies dan wel oudere Weimaraners, verkopen of onder zich houden voor dierenwinkels of commerciële dierenhandelaren.
 • Er bij de kopers van pups op aandringen geboortepreventieve maatregelen te nemen, indien om welke reden dan ook de hond niet voor de fok gebruikt zal/mag worden.
 • Op een eerlijke en reële wijze de kwaliteit van de verkochte Weimaraners evalueren en in deze bevin­dingen desgevraagd inzicht bieden.
 • De puppies niet afgeven voor dat deze minstens zeven weken oud zijn en daarbij voldoende informatie verstrekken over de voeding, de algemene‑ en medische zorg en de verstrekking van stambomen en dergelijke.
 • De achtergrond van alle potentiële kopers nagaan, teneinde vast te kunnen stellen, dat de puppies een veilig en liefdevol tehuis zullen krijgen.
 • De puppies ook na de verkoop blijvend volgen, teneinde ervan verzekerd te zijn, dat deze voldoende verzorgd worden;
 • Bevorderen, dat de eigenaren van de pups lid worden van de vereniging de Weimarse Staande Hond en de eigenaren enthousiast maken voor activiteiten met hun hond, zoals het deelnemen aan de clubmatch, gedrag‑ en gehoorzaamheidscursussen, jachtopleidingen, tentoonstellingen, behendigheid enz.

 

SPORTIVITEIT
De eigenaar zal zich altijd op een wijze gedragen die hem, zijn Weimaraner en de (ras)hondensport eer aan doet, ongeacht de locatie of omstandigheden.