04-05-2019 Basis Veldwerktest Waddinxveen

Voorrang bij inschrijving jeugdveldwedstrijden
Bij de veldwedstrijden is in toenemende mate sprake van een zogenaamde overinschrijving waarbij veel meer honden zich aanmelden dan er te vergeven plaatsen zijn. Om daar wat aan te doen en om te bevorderen dat honden, die hun aanleg voor het werk voor het schot al enigszins hebben aangetoond in aanmerking komen voor deelname aan de veldwedstrijden, is de BVT ontwikkeld. Met resultaat aangezien er in het afgelopen najaar al zo’n 40 staande honden de BVT met goed gevolg hebben afgelegd. Staande honden die de BVT met een voldoende afleggen krijgen daarmee voorrang bij de inschrijving voor de jeugdveldwedstrijden boven honden die de BVT niet hebben behaald c.q. daaraan hebben deelgenomen.
Wij vinden het van groot belang dat op de (jeugd)veldwedstrijden de kwaliteit wordt bevorderd. Tegelijk zien wij graag op de veldwedstrijden die onze rasverenigingen organiseren, zoveel mogelijk Slowaken en Weimaraners. Daarom roepen wij onze leden met een jonge Slowaak/Weimaraner (tussen de 6 en 24 maanden oud) op om zich aan te melden voor de BVT. Voor wat betreft de Weimaraners geldt, dat de jonge honden die verdienstelijk werk hebben laten zien op de aanlegtest veldwerk die de vereniging WSH afgelopen jaar in Noord Oost Nederland organiseerde, zich in het bijzonder aangesproken moeten voelen om in te schrijven voor de BVT op 10 februari a.s..
Doen dus!
Inschrijving vindt plaats via www.myorweja.nl en dat is mogelijk vanaf 15 januari a.s. 19.00 uur. Wees erbij want Vol is vol.
Voor de geïnteresseerden hebben wij hieronder het reglement opgenomen.
(Voorlopig) Reglement BVT
Inleiding De aangeboren eigenschappen van staande jachthonden, zoals jachtpassie, bouw, motoriek, de wil om voor te staan en een goed karakter en mentaliteit zijn noodzakelijk om onze staande hondenrassen in stand te houden. Veldwedstrijden zijn het middel bij uitstek om te gebruiken bij de selectie van deze eigenschappen. Uiteindelijk wordt hierdoor het gebruik van goede staande honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht bevorderd en het ras eigen karakter van de verschillende staande hondenrassen in stand gehouden. De resultaten van (jeugd)veldwedstrijden geven veldwedstrijd organiserende verenigingen (hierna VWOV’n) een goed en waardevol beeld van de stand van de jachteigenschappen van het betreffende staande hondenras. Om de natuurlijke aanleg voor het veldwerk van jeugd te beoordelen wordt een Basis Veldwerk Test geïntroduceerd met als doel honden met voldoende aanleg te selecteren voor de jeugdveldwedstrijd. Het is daarmee een eerst stap naar deelname aan de jeugdveldwedstrijd en een instrument om de kwaliteit te bevorderen.
Artikel 1
1.1 De Basis Veldwerk Test is een test waarbij de natuurlijke aanleg van de staande hond wordt beoordeeld, met name het initiatief en de wil tot jagen, veldaanpak, het verwaaien, vinden en voorstaan van eventueel aanwezig wild. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele schotgevoeligheid en basis gehoorzaamheid (relatie met de voorjager), om op grond van de gedane bevindingen vast te stellen of de hond geschikt is voor deelname aan de jeugdklasse van het veldwerk.
1.2 De Basis Veldwerk Test wordt georganiseerd door een VWOV, die de belangen van een of meerdere staande hondenrassen behartigt, dan wel meerdere van de hier bedoelde VWOV’n gezamenlijk.
1.3 De Basis Veldwerk Test staat open voor deelname van staande honden zowel uit rubriek A, B als rubriek C, zodat vertegenwoordigers van deze rubrieken op een Basis Veldwerk Test beoordeeld worden.
1.4 De Basis Veldwerk Test vindt bij voorkeur plaats in uitnodigende velden.
1.5 De Basis Veldwerk Test wordt gekeurd door twee door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de (Koninklijke Nederlandse) Jagersvereniging gezamenlijk benoemde veldwedstrijdkeurmeesters voor staande honden, waarvan er één door het Field Trial Comité wordt aangewezen, die tevens als gedelegeerde zal optreden en één door de organiserende VWOV wordt uitgenodigd.

Artikel 2
2.1 Toegelaten tot de Basis Veldwerk Test worden staande honden, ingedeeld in rubriek A, B en C, die op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn, doch de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
2.2 De in te schrijven staande hond dient ingeschreven te zijn in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, of inschrijving bij het NHSB aantoonbaar is aangevraagd, dan wel in een ander door de FCI erkend rashondenstamboek, indien de eigenaar niet woonachtig is in Nederland.
2.3 Het maximumaantal deelnemende staande honden aan een Basis Veldwerk Test is bepaald op 25.

Artikel 3
3.1 De deelnemende staande hond krijgt slechts één loop van 5 tot maximaal 10 minuten.
3.2 Tijdens de uitvoering van de Basis Veldwerk Test wordt beoordeeld:
a. Initiatief tot jagen, wil de staande hond gaan jagen, is er sprake van een veldaanpak, systematisch en op de wind en/of omgang met en verificatie van verwaaiing.
b. Ter uitsluiting van schotgevoeligheid wordt tijdens het zoeken van de staande hond door de voorjager op verzoek van de keurmeester een schot met alarmpistool afgegeven op voldoende afstand van de hond. Het resultaat wordt betrokken bij de uitslag.
c. Het contact tussen voorjager en zijn/haar hond en enige mate van dressuur, waaruit blijkt dat de hond in samenwerking met de voorjager zijn werk in het veld verricht en op fluitsignaal of andere aanwijzingen van de voorjager (vlot) reageert. Op verzoek van de keurmeester moet op een commando van de voorjager de hond gewillig naar hem/haar terug keren.
3.3 De afgelegde Basis Veldwerk Test mondt uit in een beoordeling “voldoende” dan wel “onvoldoende”.
3.4 De organiserende VWOV dient de test aan te vragen via “MyOrweja” en draagt zorg voor het doorgeven van de uitslag aan Orweja, zodat de in “MyOrweja” bij de resultaten van de staande hond, die de Basis Veldwerk Test met een voldoende heeft afgelegd, de vermelding “BVT” wordt opgenomen. De geplande BVT’s worden voorafgaand aan het seizoen in de veldwedstrijdkalender gepubliceerd.

Artikel 4
4.1 De uitslag van de Basis Veldwerk Test wordt net als de veldwedstrijden vermeld in MyOrweja. Tevens kan een aantekening worden gemaakt in het werkboekje (werkboekje in dit stadium nog niet verplicht) van de betreffende staande hond.
4.2 De hond met een voldoende afgelegde Basis Veldwerk Test geeft recht op voorrang op de door de VWOV’n georganiseerde voor- en najaarsjeugdveldwedstrijden.

Artikel 5
De staande hond die de Basis Veldwerk Test met als resultaat “onvoldoende” heeft afgelegd kan opnieuw deelnemen aan een volgende Basis Veldwerk Test, met dien verstande dat maximaal tweemaal in het voorjaar en maximaal tweemaal in het najaar aan de Basis Veldwerk Test kan worden deelgenomen.
Artikel 6
Dit reglement is vastgesteld door de in de Jachthonden Wedstrijdraad vertegenwoordigde Veldwedstrijd Organiserende Verenigingen, die de belangen van een of meer Britse- dan wel Continentale staande hondenrassen behartigen en heeft de status van een voorlopig reglement. In het najaar van 2017 zal ervaring worden opgedaan bij zowel een tot rubriek A, B als tot rubriek C behorende VWOV en kan worden aangehaald als Voorlopig Reglement Basis Veldwerk Test 2017.

27-04-2019 Veldwedstrijd Jeugd Klasse Steenbergen

Een jeugd-veldwedstrijd is een niet kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor beperkende bepalingen met betrekking tot ervaring en of prestatieniveau van deelnemende honden van kracht zijn. De in te schrijven honden moeten bij aanvang van het betreffende seizoen voorjaarsseizoen dan wel najaarsseizoen de leeftijd van 2 jaar hebben bereikt en zij mogen bij aanvang van dat seizoen nog geen kwalificatie hebben behaald op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd.

Voor jeugdveldwedstrijden zijn met betrekking tot de beoordeling van de honden in beginsel dezelfde bepalingen van kracht welke gelden voor overeenkomstige kampioenschapsveldwedstrijden met dienverstande dat deze regels met enige souplesse mogen worden gehanteerd en dat op

voorjaarswedstrijden voor staande honden punten gemaakt op fazanten in dezelfde zin tellen als punten gemaakt op patrijzen.

Inschrijven via Orweja

27-04-2019 Veldwedstrijd Open klasse Steenbergen

LET OP!!!!!

Inschrijven gaat via Orweja.

VOORJAARSWEDSTRIJD CONTINENTAAL II

De voorjaarswedstrijd Continentaal II is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de continentale staande hond vóór het schot wordt beoordeeld. De ideale loop is die waarbij de hond volkomen in de hand is, zijn veld in raseigen stijl grondig afzoekt, alle daarop voorkomende patrijzen voorstaat, daarbij respect toont voor alle wild en fel, vlot en niet al te ruim jaagt.

Het te bejagen terrein bestaat bij voorkeur uit kleine landbouwpercelen met jong, niet al te laag graan, oude maïs- en graanstoppels en ruige weitjes. Het terrein is gecoupeerd door relatief veel natuurlijke begrenzingen in de vorm van sloten, wallen, hekken of hagen en dwingt aldus tot een zeer grondige, niet al te ruime zoekwijze.

Er wordt uitsluitend gewerkt op patrijzen, daarom zullen slechts punten gemaakt op patrijzen bij de beoordeling in beschouwing worden genomen.

De jury bestaat uit minimaal één en maximaal drie keurmeesters. Bij tenminste één punt moet de voorjager onmiddellijk na het springen van het wild met een alarmpistool schieten op straffe van niet toekennen van dat punt

Voorafgaande aan de wedstrijd wordt door loting de volgorde, waarin de honden worden beoordeeld, vastgesteld. Voor de eerste loop worden de honden strikt in lotingvolgorde opgeroepen. Tenzij naar het oordeel van de jury reden bestaat om daarvan af te wijken, wordt deze volgorde ook tijdens eventueel volgende lopen gehandhaafd. In beginsel mag geen hond voor een tweede loop worden opgeroepen voordat alle honden een eerste loop hebben gehad.

Om gekwalificeerd te kunnen worden moeten honden een punt hebben gemaakt op patrijs.

In beginsel worden de honden beoordeeld tijdens één loop van minimaal 10 en maximaal 15 minuten.Indien van terrein moet worden gewisseld, wordt de tijd gerekend van het moment dat de hond wordt aangelijnd tot het moment dat de hond weer wordt geslipt niet meegerekend. Na het wisselen van veld worden fouten, die in de eerste slag in het nieuwe veld worden gemaakt en die het rechtstreeks gevolg zijn van dat wisselen, niet aangerekend. Fouten gemaakt  in de eerste minuut van een loop voor de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Een der keurmeesters geeft het einde van de eerste minuut aan. De eerste loop wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.

Honden, die tijdens hun eerste loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt op patrijs te maken en wier werk overigens van het vereiste niveau was, krijgen, zo enigszins mogelijk, een tweede loop. Honden, die ook tijdens de tweede loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt op patrijs te maken, krijgen, uitsluitend indien beide voorgaande lopen van hoog niveau waren, een derde loop. Alle lopen ná de eerste loop duren in beginsel niet langer dan 15 minuten. Zij worden eerder beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt, de hond op grond van zijn prestaties niet langer voor een kwalificatie in aanmerking komt of zich de mogelijkheid heeft voorgedaan om een punt op patrijs te maken. Honden, die tijdens een loop de mogelijkheid om een punt op patrijs te maken niet hebben benut, komen niet in aanmerking voor een volgende loop; dit geldt ook als die mogelijkheid zich heeft voorgedaan in de eerste minuut van een loop.

Tijdens een barrage om het CACIT worden de in aanmerking komende honden lopend in koppel, met elkaar vergeleken. Doorslaggevend zijn initiatief, veldaanpak en raseigen wijze van jagen. Een barrageloop duurt minimaal één minuut en mag overigens zo lang duren en zo vaak worden herhaald als de keurmeesters nodig oordelen om tot een beslissing te komen. Een barrage heeft geen invloed op de reeds behaalde kwalificatie en het toegekende CACT. Bij gebrek aan kwaliteit tijdens de barrage zijn de keurmeesters vrij het (R)CACIT te onthouden.

 

De bovenstaande tekst is een samenvatting van het Algemene Veldwedstrijd Reglement en het supplement Staande Hond te vinden op de site van Orweja. http://www.orweja.nl/reglementen/algemeen-veldwedstrijden-reglement-avr/

 

Samenvatting ALV 13 april 2019

13 april 2019 korte samenvatting ALV waarbij een aantal zaken aan bod kwam:

 • Door de vereniging in Tsjechië zijn een paar honden en hun nakomelingen, broers en zussen, uitgesloten uit de fokkerij. Het betreft hier Demi Grey Eminence en Dilemma Grey Eminence. De vereniging beschikt nog over een uitgebreidere lijst.
  Tsjechië heeft nu besloten om naast het uitsluiten van hierboven, om een Echo van honden uit te laten voeren en een genetische test te implementeren. DNA testen zijn er nog niet voor Weimaraners. Nu worden wel de DCM DNA test die voor een Dobermann beschikbaar is gebruikt. Echter deze wordt door het Lab niet geschikt geacht voor de Weimaraner, blijkt als we dat navragen. Dit geeft net zoals Nederland tien jaar geleden concludeerde een schijnveiligheid omdat niet duidelijk is aan te merken welke honden drager zijn van de ziekte.
  Denemarken en Finland zijn op dit moment ook de situatie m.b.t. DCM aan het bekijken.
  We volgen de voortgang samen met andere Europese verenigingen.
 • Vanuit de contacten met de First Autumn Weimaraner Cup vinden nu mailwisselingen plaats over bijvoorbeeld DCM. Ook Amerika heeft interesse om kennis te delen. Vanuit nederland denken we na of we een distributielijst kunnen onderhouden of een community kunnen starten voor bestuursleden van verenigingen wereldwijd.
 • De vraag is gesteld om DNA testen te vermelden bij dekreuen. Dit verzoek is geagendeerd voor de fokkersbijeenkomst. Irja Schierbeek doneert een lezing van Marjolein Roosendaal t.b.v. de fokkersbijeenkomst
 • De Raad van Beheer heeft het verzoek gedaan om te reageren op de normenmatrix die men hanteert bij verdere IT-uitbreidingen. De vereniging kan aangeven of normen uit het VFR onder hoofdstukken 2, 3 en 4.2 en 4.3 ook voor niet leden moeten gelden.
  Dit heeft geen invloed op de afgifte van stambomen maar zal wel als zodanig kenbaar gemaakt worden bij de nakomelingen.
 • De financiële verslagen zijn akkoord bevonden
 • De aanpassing van de maximale leeftijd van het eerste nest van een teef is verhoogd naar 6 jaar, mits er een dierenarts verklaring aanwezig is dat er geen medische bezwaren zijn, als de teef ouder is dan 5 jaar.
 • De contributieverhoging naar 35 euro voor een gewoon lid per 1-1-2020 is unaniem akkoord bevonden.
 • Carlijn Kniest heeft haar functie als fokinformatie commissaris niet herkiesbaar gesteld. Voor de vacature heeft Kim Bakker zich beschikbaar gesteld en is met algemene stemmen gekozen.
 • Jan Kusters heeft zich herkiesbaar gesteld als secretaris en is met algemene stemmen verkozen.
 • Nathalie van Gastel stelt zich beschikbaar om de Facebook pagina van de vereniging mee te onderhouden om zo meer berichten te plaatsen.
 • Loes de Vlaam zal het bestuur gaan ondersteunen om uit te zoeken waarom er minder inschrijvingen zijn bij de KCM en jongehondendagen. Ook om meer betrokkenheid van de leden te krijgen bij activiteiten zoals de ALV.

13-04-2019 Algemene Leden Vergadering (ALV)

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op zaterdag 13 april 2019 om 13:00 uur in het Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4 te Hagestein, tel: 0347-351667. Vergaderzaal aan de achterzijde.

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde introducés te weigeren.

De agenda zal er als volgt uitzien:

1. Opening / vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 april 2018
4. Financieel jaarverslag over 2018 (in clubblad en op te vragen bij het secretariaat)
• jaarverantwoording 2018 penningmeester
• balans per 31 december 2018
• baten en lasten 2018
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Beredeneerd jaarverslag over 2018 (in clubblad en op te vragen bij het secretariaat)
• verslag Secretaris
• verslag Pupinformatie / Fokinformatiecentrum en Herplaatsing
• verslag Jachtzaken
• verslag Exterieur en Activiteiten
7. Begroting 2019 (in clubblad en op te vragen bij het secretariaat)
8. Aanpassing Bijlage F contributie verhoging ( Zie bijlage A)
9. Aanpassing VFR at 3.2 leeftijd verhoging eerste nest ( Zie bijlage B)
10. Benoeming lid kascontrolecommissie
(De Mw. M. Bus zal in de commissie aanblijven en Mw. A. Potters zal plaatsnemen in de commissie, er zal een nieuw reservelid moeten worden aangesteld)
11. (Her)verkiezing bestuursleden:
Volgens het rooster van aftreden is in 2019 aftredend:
Commissaris Fokinformatie Carlijn Kniest stopt, Vacature
Secretariaat Jan Kusters stelt zich herkiesbaar
12. Uitreiking prijs showhond van het jaar 2018
13. Rondvraag en sluiting

07-04-2019 WSH Appel en Apportproef*

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg

De appèl- en apportproef heeft als doel de hond te testen op het werk na het schot door middel van een aantal kunstmatige proeven die zoveel mogelijk de jachtpraktijk benaderen.

Op de appèl- en apportproef worden de navolgende vakken beoordeeld:
1. Volgen los aan de voet in verschillend tempo.
2. Houden van de aangewezen plaats buiten bereik van de voorjager.
3. Volgen aan de lijn door dichte begroeiing.
4. Apport van haarwild uit dichte dekking.
5. Apport waterwild met schot uit diep water.
6. Markeerapport van veerwild met schot.
7. Op post zitten tijdens een drijfjacht.
8. Vrij uitsturen en komen op bevel.

Op zondag 7 april aanstaande wordt de jaarlijkse Appèl- en Apport Proef georganiseerd. We zijn dit jaar weer te gast in het gebied van Staatsbosbeheer te Kuinre (Provincie Overijssel op de grens met Flevoland). Je kunt aan deze proef deelnemen als zowel de voorjager en de eigenaar van de hond lid zijn van de vereniging WSH. Tijdens deze dag is er tevens de mogelijkheid om de Roofwild Apporteerproef af te leggen. Hieronder een korte uitleg per proef en helemaal onderaan treft u de praktische informatie en de link naar het inschrijfformulier.

Appèl- en Apport Proef
Deze proef is jaren geleden in het leven geroepen om de natuurlijke en erfelijke jachteigenschappen van de Weimaraner te testen. De natuurlijke en erfelijke jachteigenschappen zijn de africhtbaarheid, veelzijdigheid van de hond en het gebruik in de jachtpraktijk.
Niet alleen voor eigenaren en fokkers is deze proef erg interessant, ook voor de vereniging, die heeft tenslotte mede als doel de jachteigenschappen van de Weimaraner te behouden.
Het behalen van deze proef geeft recht om het fokcertificaat aan te vragen wanneer er eventueel met de hond gefokt gaat worden.
Daarnaast is een behaalde Appèl- en Apportproef één van de drie onderdelen die behaald moeten zijn voor het behalen van het “Predikaat Natuurlijke Aanleg”.
Voor deze proef is geen vooropleiding vereist. De moeilijkheidsgraad van deze proef is te vergelijken met het KNJV C/B-niveau.
In principe dienen deelnemers aan deze proef zelf te zorgen voor het veerwild (een eend). De Jachtcommissie heeft besloten het haarwild te verzorgen. Deelnemers die niet zelf voor veerwild (eend) kunnen zorgen, kunnen deze tegen een kleine vergoeding (€ 5,00) kopen van de vereniging (graag aangeven bij inschrijving).
Voor meer informatie over deze proef verwijs ik u naar het proevenreglement onder statuten en reglementen bij de verenigingsinformatie. Of klik op deze link.

Roofwild Apporteerproef
Bij deze proef wordt gekeken of de hond roofwild wil apporteren, middels een drietal verschillende proeven. Voor deze proef wordt met een vos gewerkt als roofwild. Daarnaast zijn roofwildsoorten de marter, bunzing en das. Over het algemeen apporteren honden niet meteen met enthousiasme roofwild, dat heeft te maken met de geur van de dieren. Voor deze proef is dus echt wel enige oefening nodig.
Wil je deelnemen aan de Roofwild Apporteer proef dien je als deelnemer zelf voor een vos te zorgen van minimaal 3,5 kilo. Voor meer informatie over deze proef verwijs ik u naar het proevenreglement onder statuten en reglementen bij de verenigingsinformatie. Of klik op deze link.

Wij hopen, op een gezellige dag met goede resultaten.

Met vriendelijke groet, namens de Jachtcommissie,

Allard Muller

Belangrijke informatie
AAP, RAP

Deelnemers: Voorjager en eigenaar van de hond zijn lid van de WSH
Datum: zondag 7 april 2019
Adres:
Vanaf de A6 (Emmeloord – Lemmer) neemt u afslag 14 (Bant). Aan het eind van de afslag (U zit dan op de Oosterringweg) zo’n 200 meter richting Luttelgeest/Kuinre aanhouden en bij de eerste kruising linksaf de Schoterweg op.
De Schoterweg volgt u zo’n 2,4 km. Vervolgens ziet u aan uw linkerhand (even na de Welerzandweg rechts) in ingang van de zandafgraving. Door het hek de borden “weimaranerproef” volgen.
Aanvang proeven: 09.00 uur
Deelnemers aanwezig: 08.30 uur
Inschrijfgeld: alleen AAP € 32,00, alleen RAP € 32,00, AAP & RAP op 1 dag € 52,00. Te voldoen bij inschrijving
Wild: eend zelf meenemen of aanvragen via het inschrijfformulier (inschrijfgeld verhogen met € 5,00)
Lunch: zelf meebrengen. Er is tevens op 10 minuten loopafstand een horecagelegenheid.

Inschrijfformulier Appel en Apporteer Proef

Zondag 7 april 2019 te Kuinre Appèl- en Apport Proef (AAP) en Roofwild Apporteerproef (RAP)

 

Eend zelf meenemen of aanvragen

Tamara van den Dam-Sloof
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
E-mail: jachtproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

07-04-2019 WSH Roofwild Apporteerproef

De roofwild apporteerproef

Het doel van deze proef is om te testen, of de hond de wil toont om roofwild te apporteren en bij zijn voorjager te brengen. Vooral bij de onderdelen “vossensleep”en apport “ van eenvos uit dichte dekking” toont de ware apporteur zich omdat na het inzetten van de hond opde verdere uitvoering van dit onderdeel de voorjager geen invloed meer heeft. De roofwildapporteerproef vangt altijd aan met het apport van een vos uit dichte dekking.
De roofwild apporteerproef heeft drie onderdelen, te weten:
a. Apport van een vos over de hindernis;
b. Uitwerken van een vossensleep;
c. Apport van een vos uit dichte dekking.
De voor deze proef te gebruiken vos dient door de voorjager mee te worden genomen naar de proef en een gewicht te hebben van minimaal 3.5 kg. Het verdient aanbeveling om twee vossen mee te nemen, één voor het trekken van de sleep en één om de hond te laten apporteren.
Op zondag 7 april aanstaande wordt de jaarlijkse Appèl- en Apport Proef georganiseerd. We zijn dit jaar weer te gast in het gebied van Staatsbosbeheer te Kuinre (Provincie Overijssel op de grens met Flevoland). Je kunt aan deze proef deelnemen als zowel de voorjager en de eigenaar van de hond lid zijn van de vereniging WSH. Tijdens deze dag is er tevens de mogelijkheid om de Roofwild Apporteerproef af te leggen. Hieronder een korte uitleg per proef en helemaal onderaan treft u de praktische informatie en de link naar het inschrijfformulier.

Appèl- en Apport Proef
Deze proef is jaren geleden in het leven geroepen om de natuurlijke en erfelijke jachteigenschappen van de Weimaraner te testen. De natuurlijke en erfelijke jachteigenschappen zijn de africhtbaarheid, veelzijdigheid van de hond en het gebruik in de jachtpraktijk.
Niet alleen voor eigenaren en fokkers is deze proef erg interessant, ook voor de vereniging, die heeft tenslotte mede als doel de jachteigenschappen van de Weimaraner te behouden.
Het behalen van deze proef geeft recht om het fokcertificaat aan te vragen wanneer er eventueel met de hond gefokt gaat worden.
Daarnaast is een behaalde Appèl- en Apportproef één van de drie onderdelen die behaald moeten zijn voor het behalen van het “Predikaat Natuurlijke Aanleg”.
Voor deze proef is geen vooropleiding vereist. De moeilijkheidsgraad van deze proef is te vergelijken met het KNJV C/B-niveau.
In principe dienen deelnemers aan deze proef zelf te zorgen voor het veerwild (een eend). De Jachtcommissie heeft besloten het haarwild te verzorgen. Deelnemers die niet zelf voor veerwild (eend) kunnen zorgen, kunnen deze tegen een kleine vergoeding (€ 5,00) kopen van de vereniging (graag aangeven bij inschrijving).
Voor meer informatie over deze proef verwijs ik u naar het proevenreglement onder statuten en reglementen bij de verenigingsinformatie. Of klik op deze link.

Roofwild Apporteerproef
Bij deze proef wordt gekeken of de hond roofwild wil apporteren, middels een drietal verschillende proeven. Voor deze proef wordt met een vos gewerkt als roofwild. Daarnaast zijn roofwildsoorten de marter, bunzing en das. Over het algemeen apporteren honden niet meteen met enthousiasme roofwild, dat heeft te maken met de geur van de dieren. Voor deze proef is dus echt wel enige oefening nodig.
Wil je deelnemen aan de Roofwild Apporteer proef dien je als deelnemer zelf voor een vos te zorgen van minimaal 3,5 kilo. Voor meer informatie over deze proef verwijs ik u naar het proevenreglement onder statuten en reglementen bij de verenigingsinformatie. Of klik op deze link.

Wij hopen, op een gezellige dag met goede resultaten.

Met vriendelijke groet, namens de Jachtcommissie,

Allard Muller

Belangrijke informatie
AAP, RAP

Deelnemers: Voorjager en eigenaar van de hond zijn lid van de WSH
Datum: zondag 7 april 2019
Adres:
Vanaf de A6 (Emmeloord – Lemmer) neemt u afslag 14 (Bant). Aan het eind van de afslag (U zit dan op de Oosterringweg) zo’n 200 meter richting Luttelgeest/Kuinre aanhouden en bij de eerste kruising linksaf de Schoterweg op.
De Schoterweg volgt u zo’n 2,4 km. Vervolgens ziet u aan uw linkerhand (even na de Welerzandweg rechts) in ingang van de zandafgraving. Door het hek de borden “weimaranerproef” volgen.
Aanvang proeven: 09.00 uur
Deelnemers aanwezig: 08.30 uur
Inschrijfgeld: alleen AAP € 32,00, alleen RAP € 32,00, AAP & RAP op 1 dag € 52,00. Te voldoen bij inschrijving
Wild: eend zelf meenemen of aanvragen via het inschrijfformulier (inschrijfgeld verhogen met € 5,00)
Lunch: zelf meebrengen. Er is tevens op 10 minuten loopafstand een horecagelegenheid.

Inschrijfformulier Appel en Apporteer Proef

Zondag 7 april 2019 te Kuinre Appèl- en Apport Proef (AAP) en Roofwild Apporteerproef (RAP)

 

Eend zelf meenemen of aanvragen

Tamara van den Dam-Sloof
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
E-mail: jachtproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

31 maart 2019 – Voorjaarswandeling

Deze keer gaan we wandelen in de Soesterduinen – een haast verborgen plekje in het midden
van het land. Het behoort tot de gemeente Soest maar eenmaal in het gebied, waan je
je werkelijk in de echte duinen. De Soesterduinen is een groot stuifzand gebied –circa 500 ha
groot– omringt door bos. Door afwisselend gebruik te maken van de duinen en de bossen,
kunnen we hier met gemak onze honden een uurtje of anderhalf laten ravotten. Het enige wat
hier ontbreekt om het helemaal perfect te maken, is water. Het gebied heeft verschillende ingangen
maar wij kiezen voor de ingang Foekenlaan 25, 3768 BJ.Soest

Parkeerruimte is hier in ruime mate aanwezig –tevens de locatie van Brasserie “De Lange
Duinen” om na afloop een hapje of drankje te nuttigen.

Verzamelen vanaf 11.45 uur, starten willen we om 12.00 uur.