Fokkersinformatie

 
 

FOKCERTIFICATEN

Namens het bestuur wordt door de fokinformatie een fokcertificaat aan de fokker uitgereikt, indien zowel door de reu als de teef is voldaan aan de volgende eisen:

Het gestelde zoals genoemd in het Verenigings Fok Reglement (VFR) conform bijlage K punt 6.2

De ouderdieren dienen: een Nederlandse – of buitenlandse veldwerkkwalificatie (kwalificatie Goed of hoger) tijdens een nationale of internationale jeugd/novice of kampioenschapsveldwedstrijd, een apporteerwedstrijd ter drijfjacht of open zweetspoorwedstrijd, gehouden onder auspiciën van de F.C.I., of van de Raad van Beheer van Beheer of een verwant lichaam, dan wel een VJP, HZP, VGP of VswP, dan wel het W.S.H. predikaat van natuurlijke aanleg, dan wel een SJP -B diploma, dan wel het certificaat van de WSH appèl – en apportproef, dan wel het Africhtingbrevet (België)  dan wel, in het bezit te zijn van een FCI gebruikshondenverklaring, dan wel een prijs, Diploma of Merit of Certificat of Merit, op een veldwerkwedstrijd onder de Britse Kennel Club of Ierse Kennel Club reglementen. te hebben behaald; De bescheiden waaruit blijkt dat aan het vorenstaande wordt voldaan dienen aan het bestuur te worden overlegd.

De volledige tekst vindt u in het huishoudelijk reglement.

PUPINFORMATIE

Leden van de vereniging, die een nest fokken en in aanmerking willen komen voor pupinformatie, dienen aan de navolgende eisen te voldoen:

 1. De fokker dient langer dan één jaar lid te zijn van de vereniging.
 2. Het betreffende nest waarvoor pupinformatie voor wordt aangevraagd dient geheel te voldoen aan het gestelde zoals genoemd in het Verenigings Fok Reglement (VFR). Dringend gewenst is dat beide ouderdieren beschikken over jachtdiploma’s en/of veldwedstrijdkwalificaties
 3. De fokker dient onverwijld de dekking aan de pupinformatie door te geven en een kopie van de stamboom van de vader – en moederhond alsmede een ingevuld inlichtingenformulier (met kopieën van de onder 2 a tot en met c genoemde uitslagen en kwalificaties) toe te zenden. De fokker ontvangt van de vereniging een factuur met het verzoek om een door de algemene vergadering vast te stellen vergoeding over te maken op de rekening van de vereniging. De omvang van deze vergoeding is geregeld in het tarievenbesluit. Informatieverstrekking vindt pas plaats nadat zowel de bescheiden als deze vergoeding door de vereniging ontvangen zijn.
 4. Wanneer de pups geboren zijn dient het aantal pups waarover informatie wordt verstrekt te worden opgegeven. De fokker dient regelmatig (minimaal één keer per twee weken) contact te houden met de pupinformatie om door te geven hoeveel pups er nog niet geplaatst zijn.
 5. Indien onverhoopt de pups niet geboren worden, zal aan de fokker een deel van de betaalde vergoeding worden terugbetaald. De omvang van deze terug te betalen vergoeding is geregeld in het tarievenbesluit
 6. De fokker dient de pups minimaal 7 weken bij zich te houden, alvorens ze aan de nieuwe eigenaar mee te geven.
 7. Blijkt een fokker zich niet aan deze richtlijn te houden, dan kan het bestuur besluiten bij de volgende nesten geen informatie meer te verstrekken.
 8. Pupinformatie wordt slechts verleend aan leden, die fokken met een teef waarbij – uitgaande van een normale loopsheid die twee keer per jaar optreedt – tussen de twee nesten één loopsheid wordt overgeslagen. Géén pupinformatie wordt verleend, indien de betreffende teef, waarmee gefokt wordt, in het tijdvak van 10 maanden, voorafgaand aan de vermoedelijke geboortedatum van het nest waarvoor pupinformatie wordt gevraagd, reeds een nest heeft gehad.

De fokkers worden er op gewezen, dat men te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor de verkochte pups en dat de vereniging geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

De volledige tekst vindt u in het huishoudelijk reglement.

Het dekbericht van de voorgenomen dekking dient uiterlijk op de 5e dag van de loopsheid van de teef bij het Fokinformatiecentrum ingediend te worden. Uiteraard kunt u de reserve-reuen, welke in aanmerking komen, ook d.m.v. het voorlopige dekbericht opgeven. Binnen 14 dagen nadat de dekking heeft plaats gevonden dient u via het (definitieve) dekbericht en de definitieve gegevens van de ouderdieren aan ons toe te zenden. Het formulier vindt u onder online formulieren. Tevens kunt u bij het definitieve dekbericht aangeven of u pupinformatie wenst. Na verificatie van de gegevens en ontvangst van de betaling zal het nest op de website geplaatst worden.

 DEKREUENLIJST

Voor plaatsing op de dekreuenlijst dient aan de volgende eisen te worden voldaan:

 1. Het door een officieel erkende instantie uitgevoerde onderzoek naar heupdysplasie heeft als officiële uitslag HD-A en/of HD-B;
 2. Er dient op de (Kampioenschaps)clubmatch WSH of een nationale/internationale tentoonstelling één exterieurbeoordeling te hebben plaatsgevonden op een moment dat de hond minimaal 15 maanden oud was, waarbij minimaal Zeer Goed (ZG) is behaald.
 3. De hond dient een door de rasvereniging georganiseerde aanlegproef veldwerk, dan wel een SJP-C, B, of A diploma, dan wel een basisbrevet België of africhtingsbrevet België, dan wel het certificaat appel- en apportproef van de rasvereniging, dan wel een VJP, HZP, VGP of VswP, danwel een veldwerkkwalificatie of Eervolle Vermelding (EV) op een Jeugd, Novice of Kampioenschapsveldwedstrijd, dan wel een door de rasvereniging erkende zweet- sleepproef/zweetspoorwedstrijd, dan wel een andere door de KNJV en/of FCI en/of door de rasvereniging erkende jachthondenproef, dan wel minimaal een diploma Gehoorzame Huishond afgegeven door Cynophilia en/of minimaal een diploma Elementaire Gehoorzaamheid afgenomen door een door de Raad van Beheer erkende kynologenvereniging en/of een gelijkwaardig diploma afgegeven door de Federatie Hondensport Nederland (FHN) en/of een certificaat van een door de rasvereniging georganiseerd examen Elementaire Gehoorzaamheid te hebben behaald, dan wel De WSH Gedragstest dan wel, de WSH Dummy Apporteerproef
 4. De hond dient minimaal 18 maanden oud te zijn.
 5. De hond mag geen fokuitsluitende eigenschappen en/of fouten hebben (zie daarvoor de rasstandaard)

De bescheiden waaruit blijkt dat aan het vorenstaande wordt voldaan dienen aan het bestuur te worden overlegd. Aan de plaatsing op de dekreuenlijst zijn geen kosten verbonden. Voor buitenlandse honden gelden dezelfde normen als voor de Nederlandse honden, in die zin dat bij de punten 1, 2 en 3 wordt uitgegaan van de officiële uitslagen en/of kwalificaties van het betreffende land, mits deze gelijkwaardig zijn aan de in dit artikel genoemde eisen

De volledige tekst vindt u in het huishoudelijk reglement.

DIVERSE DOCUMENTEN

Tevens heeft de Vereniging de Weimarse Staande Hond diverse voorbeeldovereenkomsten opgesteld. Zoals een dekreuenovereenkomst en een koopovereenkomst. De overeenkomsten zijn te vinden in de bibliotheek.

OVERIGE INFORMATIE

Wilt u informatie over het fokken van weimaraners, of wilt u als aangesloten fokker pupinformatie aanvragen, dient u contact op te nemen met fokinformatie fokinformatie@weimaraners.nl