01-11-2020 Zweet- en Sleepspoor Proef*

Zondag 1 november 2020 is de Zweet en sleepspoorproef

Zweet- en Sleepspoor Proef
Doel van de zweet- en sleepspoorproef is om door middel van kunstmatige sporen die de jachtpraktijk zoveel mogelijk benaderen, de deelnemende honden te testen op een voor het nazoek van ziekgeschoten wild bijzondere aanleg. Niet de bedoeling is dat na het behalenvan de zweet- en sleepproef men zich plaats op een lijst van ervaren nazoek ZweethondenDe zweet- en sleepspoorproef bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Zweetwerk
2. Haarwildsleep
3. Veerwildsleep

Zweetsporen
De lengte van het zweetspoor bedraagt minimaal 450 en maximaal 600 meter. Het spoor is gelegd is het bos, met inbegrip van enige open plekken en kaalslagen. Een spoor kent geen rechte stukken, minstens twee haken alsmede twee wondbedden, welke zijn gemarkeerd,de aanwezigheid van snijhaar en extra bloed. Alle zweet kunst of natuur meldt de voorjager aan de keurmeesters. Het spoor is in zijn geheel licht gebogen. De ruimte tussen twee verschillende zweetsporen dient over de gehele lengte 100 meter te bedragen. Na vijftig tot
100 meter wordt de eerste haak aangebracht. Na circa 100 meter kan het eerste wondbed worden aangetroffen. Voor het spoor mag niet meer dan een 1/4 liter bloed zijn gebruikt. Het spoor dient bij het uitwerken minimaal drie uur oud te zijn en maximaal zes en half uur oud. De aangenomen post van de schutter wordt met een plaatsbreuk gemarkeerd. Elk spoor heeft een nummer, bij loting worden de sporen aan de deelnemers toegewezen.

Haarwildsleep
De haarwildsleep wordt door het bos gelegd, is 200 à 250 meter lang en heeft twee stompe haken. Er kunnen twee stuks wild worden gebruikt, één als sleepwild en één als te apporteren wild, welke beide aan het eind van de sleep worden gelegd. De keurmeester die Proevenreglement zoals dat luidt met ingang van 16 april 2016 de sleep heeft getrokken blijft aan het einde van het spoor achter, waar hij zich verdekt opstelt ten einde het gedrag van de hond te kunnen beoordelen bij het einde van de sleep en het opnemen van het wild. De andere keurmeester stelt zich aan het begin van het sleepspoor op, zodat hij de uitvoering van het eerste deel van het uitwerken van het sleepspoor alsook het afgeven van het wild aan de voorjager kan beoordelen. De voorjager mag de hond de eerste 30 meter van het spoor begeleiden.

Veerwild sleep
De veerwildsleep wordt waar mogelijk in open land (gras) gelegd, is 100 tot 150 meter lang en heeft twee stompe haken. Er worden twee stuks wild gebruikt, één als sleepwild en één als te apporteren wild, welke beide aan het eind van de sleep worden gelegd. De keurmeester die de sleep getrokken heeft blijft aan het einde van het sleepspoor achter, waar hij zich verdekt opstelt ten einde het gedrag van de hond te kunnen beoordelen bij het einde van de sleep en het opnemen van het wild. De andere keurmeester stelt zich aan het begin van het sleepspoor op, zodat hij de uitvoering van het eerste deel van het uitwerken van het sleepspoor alsook het afgeven van het wild aan de voorjager kan beoordelen.De voorjager mag de hond de eerste 30 meter van het spoor begeleiden.Het bovenstaande is een gedeelte van de proevenuitleg. De volledige uitleg vind je in de bibliotheek bij de tab proevenuitleg.

18-10-2020 Zweetspoor F

Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor de nazoek op ziek grofwild. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7), een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald of een SJP C diploma. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.

De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. De lengte van het spoor De lengte van elk spoor is ongeveer 500 meter. Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. Haken, wondbedden en verwijspunten In het spoor moeten twee rechthoekige haken, één wondbed en drie verwijspunten voorkomen. Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal twintig en maximaal vierentwintig uur oud te zijn.

Inschrijven via Orweja

10-10-2020 Gedragstest en aankeuring

Op 10 oktober 2020 zal op Jongehondendag de gedragstest plaats vinden voor die honden die deze nodig hebben voor de fokkerij. Voorwaarde voor inschrijving is dat de hond minimaal 15 maanden oud moet zijn.

Omdat lange tijd de shows niet mogelijk zijn geweest bieden we ook een aankeuring aan voor geselecteerde honden die in 2020 en 2021 ingezet gaan worden in de fokkerij. Voorwaarde is wel dat de hond minimaal 18 maanden oud is, nog geen showuitslag heeft van ZG of beter (op leeftijd van minimaal 18 maanden) en men de hond binnenkort inzet voor de fokkerij. Hierdoor kan men voldoen aan artikel 7.1 van het VFR.

We hopen dat er geen omstandigheden komen vanuit de overheid welke de organisatie in de weg staan. Hou daarvoor onze website en facebook in de gaten.

U ontvangt een week voor dit evenement de uitnodiging met de nadere gegevens.

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier gedragstest of aankeuren
op zaterdag 10 oktober 2020, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Gedragstest:
Marloes Schijf in samenwerking
met de jachthonden commissie

Keurmeester aankeuren:
Wim Wellens

U kunt voor de gedragstest en/of de aankeuring inschrijven.

Uw hond moet op 10-10-2020 minimaal 15 maanden oud zijn om te kunnen deelnemen. De deelname aan de gedragstest is gemaximeerd op 25 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. U hoort één week voor de KCM of u deel kunt nemen. Betaling van de gedragstest (5 euro) doet u ter plekke.
Uw hond moet op 10-10-2020 minimaal 18 maanden oud zijn om te kunnen deelnemen. De Weimaraners welke in de nabije toekomst ingezet worden voor de fokkerij kunnen nu aangekeurd worden om te voldoen aan de exterieurvoorwaarde van artikel 7.1 van het VFR. De deelname aan de aankeuring is gemaximeerd op 15 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. De commissie bepaald bij overschrijving op basis van de motivatie. U hoort één week voor de JHD of u deel kunt nemen. De kosten van 25 euro dient u over te maken.
Om deel te kunnen nemen moet u met de hond in 2020 of 2021 een voornemen hebben om deze in te zetten in de fokkerij. Deze aankeuring vervangt dan de exterieur eis van artikel 7.1 van het VFR in verband met het uitvallen van de shows in 2020, mocht u nog niet beschikken over een geldende kwalificatie van een FCI show. Wel dient u minimaal een ZG als beoordeling te behalen om te voldoen aan de eisen voor artikel 7.1 van het VFR. Graag de motivatie om deel te nemen goed omschrijven, zodat de commissie kan beoordelen welke honden kunnen deelnemen aan deze aankeuring.

Het inschrijfgeld bedraagt Per hond     € 5,00
Dit dient u op de dag zelf contant af te reken.

Het inschrijfgeld van 25 euro per hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. aankeuring JHD 2020 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

JHD-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JE Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: Jongehondendag@weimaraners.nl

Entree van de honden is vanaf 9.00 uur.

De toegang tot het terrein is gratis. Volgt u voor het parkeren de aanwijzingen op van onze medewerkers.

Vergeet u niet om het hondenpaspoort van uw hond mee te nemen!

LOTERIJ: Wilt een aardigheidje mee nemen voor de loterij? U kunt dit bij binnenkomst aan de loterijtafel afgeven? Gedurende de dag kunt u loten kopen voor €0,50 p/stuk.

Wij wensen u een succesvolle, maar vooral een plezierige dag toe.

 

10-10-2020 Jongehondendag

Waarom een JongeHondenDag?

Menige eigenaar zal nog onder de indruk zijn van het temperament, lichtelijk radeloos omdat er van alles gebeurd wat niet gewenst is, wat wel gewenst is gebeurt niet kortom….opvoedproblemen. De fokker zal graag willen weten wat er met zijn pup gebeurt en hoe die zich ontwikkeld. Daarom organiseert de WSH jaarlijks de JongeHondenDag om beide partijen de mogelijkheid te bieden elkaar weer te treffen en antwoorden te geven op alle vragen. Heeft u dit niet nodig dan maken we er een gezellige dag van.

De keurmeesters beoordelen de jonge honden – rekening houdend met leeftijd en ringervaring (niet vereist) en geven een toekomstverwachting. Het is geen wedstrijd, er volgt dan ook geen plaatsing. Hierna geven ze ook hun mening over het hele nest in aanwezigheid van de ouderdieren. Dit onderdeel is voor de fokker heel belangrijk. Hier staat of valt of zijn keuze wordt bevestigd of dat een andere combinatie wenselijk is.

Op deze dag heeft de WSH alle expertise aanwezig. Voor vragen of adviezen bent u bij het secretariaat altijd welkom – zij helpen u verder of brengen u in contact met de juiste persoon of organisatie.

Inschrijving voor de Jongehondendag staat open voor honden die geboren  zijn tussen 19-06-2019 en 10-06-2020.

De keuringen starten om 10:00 u in de ochtend met de jongste pups. In de middag komen de oudere jongehonden aan bod.

Tevens is er die dag de mogelijkheid voor de gedragstest en aankeuring.
U ontvangt een week voor dit evenement de uitnodiging met de melding of u in de ochtend danwel de middag verwacht word.

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier Jongehondendag W.S.H.
op zaterdag 10 oktober 2020, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Weimaraners geboren tussen 19-06-2019 en 10-06-2020 kunnen inschrijven.
Tevens worden de ouderdieren uitgenodigd om in te schrijven voor deze dag.

Keurmeesters:
Wim Wellens en
Linda Weijnans

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 voor de jonge hond, voor de ouderdieren (vader en moeder) is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Is de hond een ouderdier?

Het inschrijfgeld van 20 euro per jonge hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. Jongehondendag 2020 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven jonge honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

Jongehondendag-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JE Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: Jongehondendag@weimaraners.nl

19-09-2020 WSH Aanlegproef Veldwerk*

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg

De aanlegproef veldwerk heeft als doel de natuurlijke jachteigenschappen van de hond te beoordelen en te registreren waarbij in aanmerking wordt genomen de leeftijd van de hond alsmede de ervaring die de hond zou kunnen bezitten. De honden dienen, zo mogelijk meerdere malen voor wild gebracht te worden tenzij aan een hond na zijn eerste loop reeds voor neus, voorstaan en zoeken de kwalificatie “Zeer Goed” kan worden toegekend. Als het zoeken dusdanig is dat verder keuren op dit punt geen resultaten kan geven stopt de keuring.

Op de aanlegproef veldwerk worden de navolgende vakken beoordeeld:

1. Neus;
2. Voorstaan;
3. Zoeken;
4. Handelbaarheid;
5. Gehoorzaamheid;
6. Gedrag ten opzichte van andere honden

Verder wordt, indien de mogelijkheid zich voordoet, de wijze van jagen vastgesteld, almede wordt beoordeeld of de hond handschuw is en op welke wijze hij reageert op het schot.

Neus
De veelzijdige inzet van de toekomstige jachtgebruikshond vereist een goed gebruik van het reukvermogen dat om die reden als afzonderlijk onderdeel beoordeeld wordt. De beoordeling van de neus vindt echter niet plaats door middel van een aparte daarop gerichte oefening maar tijdens de uitvoering van de vakken voorstaan en zoeken. Als de mogelijkheid zich voordoet dat een haas wordt opgestoten of dat de hond op een hazenspoor loopt kan de neus mede worden beoordeeld aan de hand van het volgen van het gezonde spoor van het haas en de manier van jagen van de hond.

Voorstaan
Voorstaat doet de hond op verwaaiing van veer- of haarwild; voorstaan op gezicht moet negatief beoordeeld worden. De hond dient voor hem niet zichtbaar wild wat gevonden wordt d.m.v. verwaaiing en het reukvermogen voor te staan of in mindere mate voor te liggen. Voorliggen wordt minder gewaardeerd dan voorstaan. Het kort definiëren en tot een korte verstrakking komen mag niet hoger dan Goed worden gewaardeerd. Echter het door blijven voorstaan wordt op de aanlegproef niet geëist en mag niet tot een lagere beoordeling leiden. Uitstoten van wild voor dat de voorjager bij de hond is mag niet tot een lagere waardering leiden, evenmin als het achtervolgen van uitgestoten wild. Indien een hond echter herhaaldelijk wild bewust uitstoot zonder voorstaan of doelbewust hazen zoekt om deze te hetzen moet dit onderdeel met onvoldoende beoordeeld worden.

Zoeken
Doel van dit onderdeel is om met gebruikmaking van de wind een veld systematisch naar aanwezig wild af te zoeken. Daartoe dient de hond met een zekere snelheid op de windrichting slagen te maken tegen de windrichting in. Het flankerend (revieren) zoeken moet vlijtig en volhardend zijn en de slagen dienen regelmatig te worden uitgevoerd, zodat het door de keurmeester aangegeven deel van het veld volledig
wordt afgezocht. Aan het zoekgedrag moet de wil tot het vinden van wild kunnen worden herkend. De hond dient over voldoende uithoudingsvermogen te beschikken. Beoordeeld wordt de snelheid en regelmaat waarop de hond het veld afzoekt. Een hond die bij voortduring doelbewust hazen zoekt teneinde deze te hetzen en daarbij aanwezig veerwild overslaat behaalt voor dit onderdeel een onvoldoende. Honden die niet voldoende veld nemen, niet bij hun voorjager weg gaan kunnen geen voldoende behalen.

Schotschuwheid
Voorgeschreven is dat een schot uit een hagelgeweer wordt afgevuurd om deze test te doen. Indien door omstandigheden het niet mogelijk is een schot af te geven met een hagelgeweer dient een schot met een knalpistool te worden afgegeven om deze test te doen. Het schot wordt afgevuurd als de hond in volle zoekactie is en zich binnen schotsafstand bevind. Schotschuw is de hond die op het schot met duidelijke tekenen van angst of zelfs paniek reageert, bij zijn voorjager of een ander bescherming zoekt en zich aan de verdere deelneming van de proef onttrekt. Een reactie op het schot, waarbij de hond zich naar zijn voorjager begeeft, om te onderzoeken wat er aan de hand is, mag niet als “schotgevoelig” worden uitgelegd. Een hond die schotschuw is kan de proef niet behalen.

Let op het bovenstaande is slechts een gedeelte van de proevenuitleg. Voor de volledige uitleg kijk in de bibliotheek bij proevenreglement.

 

 

12-09-2020 Standaard Jachthonden Proef -GEANNULEERD-

Een jachthondenproef is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband, ter beoordeling dan wel ter vergelijking van hun prestaties worden onderworpen.De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk ná het schot van de deelnemende honden. Het uiteindelijke doel van de jachthondenproeven is de bevordering van de weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van goed afgerichte honden in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en waarderen.

Inschrijven via Orweja

De volledige uitleg over de proeven kunt u vinden op de onderstaande link
http://www.orweja.nl/wp-content/uploads/2012/02/ARJP-def-mei-2017.pdf

15-08-2020 WSH Oefendag SJP -GEANNULEERD-

Deze proef wordt in eerste georganiseerd voor leden van de Verenging Weimarse Staande Hond die de intentie hebben om dit jaar deel te nemen aan de landelijke Standaard Jachthonden Proeven (SJP). De proef wordt op het zelfde terrein georganiseerd als waar de door de verenging de officiële Standaard Jachthonden Proef wordt gehouden. Deze wedstrijd is dan alleen toegankelijk voor de Weimaraners en leden van de Slowaakse ruwhaar vereniging. Wat is er nu mooier dan al te kunnen oefenen op het terrein waar de officiële wedstrijd wordt gehouden. De oefendag heeft als doel om je een inzicht te geven in de vorderingen van de trainingen.

Uiteraard zijn ook leden welkom die (nog) zich niet in schrijven voor de Landelijke SJP. Voor hen is het misschien een mogelijkheid om te kijken wat er verwacht wordt van je en om mee te maken hoe het er op een wedstrijd aan toe gaat. Het is wel raadzaam om je pas in te schrijven wanneer je hond ervaring heeft met het apporteren van wild op het land, in de dekking en uit het water.

Bent u geen lid betaald u 5 euro extra om deel te kunnen nemen.
Ook leden van de Slowaakse ruwhaar vereniging mogen deelnemen.

De oefendag zal net zo verlopen als bij een SJP. Zo wordt er een groepsindeling gemaakt en zal de dagindeling van de proeven hetzelfde zijn als die proef. Ook zullen alle proeven worden uitgezet zoals je ze op een SJP kunt verwachten.

De proeven die je kunt verwachten zijn:
A. Aangelijnd en los volgen
B. Vooruitsturen en komen op bevel
C. Houden van de aangewezen plaats
D. Apport te land
E. Apport uit diep water
F. Verloren apport te land
G. Apport over diep water
H. Dirigeerpoef te land
I. Apport v. verre loper over breed water

Vooraf kunnen diegene die de A-proeven getraind hebben (proef H en I) aangeven dat ze met de A-proeven willen meedoen. Ook al voldoe je niet aan de voorwaarden om tijdens een officiële wedstrijd door te mogen naar de A-proeven tijdens de oefendag wordt je toch in de gelegenheid gesteld om de A-proeven te doen.

De keurmeesters keuren volgens de richtlijnen van de SJP, maar ze kunnen te extra tips geven om de uitvoeren van de proef te perfectioneren zodat je als deelnemer wijzer naar huis gaat. Nog een voordeel alle deelnemers hebben een weimaraner. Je kunt ervaringen met elkaar uitwisselen en veel van elkaar leren.

De locatie is de Bolusberg te Heerle. Boerenweg tegenover huisnummer 10.

 

Gedragstest en aankeuring op jongehondendag

Op 10 oktober 2020 zal op Jongehondendag de gedragstest plaats vinden voor die honden die deze nodig hebben voor de fokkerij. Voorwaarde voor inschrijving is dat de hond minimaal 15 maanden oud moet zijn.

Omdat lange tijd de shows niet mogelijk zijn geweest bieden we ook een aankeuring aan voor geselecteerde honden die in 2020 en 2021 ingezet gaan worden in de fokkerij. Voorwaarde is wel dat de hond minimaal 18 maanden oud is, nog geen showuitslag heeft van ZG of beter (op leeftijd van minimaal 18 maanden) en men de hond binnenkort inzet voor de fokkerij. Hierdoor kan men voldoen aan artikel 7.1 van het VFR.

We hopen dat er geen omstandigheden komen vanuit de overheid welke de organisatie in de weg staan. Hou daarvoor onze website en facebook in de gaten.

Inschrijfformulier

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier gedragstest of aankeuren
op zaterdag 10 oktober 2020, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Gedragstest:
Marloes Schijf in samenwerking
met de jachthonden commissie

Keurmeester aankeuren:
Wim Wellens

U kunt voor de gedragstest en/of de aankeuring inschrijven.

Uw hond moet op 10-10-2020 minimaal 15 maanden oud zijn om te kunnen deelnemen. De deelname aan de gedragstest is gemaximeerd op 25 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. U hoort één week voor de KCM of u deel kunt nemen. Betaling van de gedragstest (5 euro) doet u ter plekke.
Uw hond moet op 10-10-2020 minimaal 18 maanden oud zijn om te kunnen deelnemen. De Weimaraners welke in de nabije toekomst ingezet worden voor de fokkerij kunnen nu aangekeurd worden om te voldoen aan de exterieurvoorwaarde van artikel 7.1 van het VFR. De deelname aan de aankeuring is gemaximeerd op 15 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. De commissie bepaald bij overschrijving op basis van de motivatie. U hoort één week voor de JHD of u deel kunt nemen. De kosten van 25 euro dient u over te maken.
Om deel te kunnen nemen moet u met de hond in 2020 of 2021 een voornemen hebben om deze in te zetten in de fokkerij. Deze aankeuring vervangt dan de exterieur eis van artikel 7.1 van het VFR in verband met het uitvallen van de shows in 2020, mocht u nog niet beschikken over een geldende kwalificatie van een FCI show. Wel dient u minimaal een ZG als beoordeling te behalen om te voldoen aan de eisen voor artikel 7.1 van het VFR. Graag de motivatie om deel te nemen goed omschrijven, zodat de commissie kan beoordelen welke honden kunnen deelnemen aan deze aankeuring.

Het inschrijfgeld bedraagt Per hond     € 5,00
Dit dient u op de dag zelf contant af te reken.

Het inschrijfgeld van 25 euro per hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. aankeuring JHD 2020 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

JHD-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JE Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: Jongehondendag@weimaraners.nl

Entree van de honden is vanaf 9.00 uur.

De toegang tot het terrein is gratis. Volgt u voor het parkeren de aanwijzingen op van onze medewerkers.

Vergeet u niet om het hondenpaspoort van uw hond mee te nemen!

LOTERIJ: Wilt een aardigheidje mee nemen voor de loterij? U kunt dit bij binnenkomst aan de loterijtafel afgeven? Gedurende de dag kunt u loten kopen voor €0,50 p/stuk.

Wij wensen u een succesvolle, maar vooral een plezierige dag toe.

 

Jongehondedag gaat door 10 oktober

Op 10 oktober 2020 gaan we de Jongehondendag organiseren. De organisatie zal zich inspannen om deze dag tot een succes te maken en daarbij de actuele richtlijnen van het RIVM te handhaven.

Tevens vindt er dan de gedragstest plaats voor die honden die deze nodig hebben voor de fokkerij. Omdat lange tijd de shows niet mogelijk zijn geweest bieden we ook een aankeuring aan voor geselecteerde honden die in 2020 en 2021 ingezet gaan worden in de fokkerij. Voorwaarde is wel dat de hond minimaal 18 maanden oud is, nog geen showuitslag heeft van ZG of beter en men de hond binnenkort inzet voor de fokkerij. Hierdoor kan men voldoen aan artikel 7.1 van het VFR.

De deelname aan de gedragstest en/of aankeuring kan via deze link.

We hopen dat er geen omstandigheden komen vanuit de overheid welke de organisatie in de weg staan. Hou daarvoor onze website en facebook in de gaten.

Inschrijfformulier

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier Jongehondendag W.S.H.
op zaterdag 10 oktober 2020, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Weimaraners geboren tussen 19-06-2019 en 10-06-2020 kunnen inschrijven.
Tevens worden de ouderdieren uitgenodigd om in te schrijven voor deze dag.

Keurmeesters:
Wim Wellens en
Linda Weijnans

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 voor de jonge hond, voor de ouderdieren (vader en moeder) is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Is de hond een ouderdier?

Het inschrijfgeld van 20 euro per jonge hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. Jongehondendag 2020 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven jonge honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

Jongehondendag-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JE Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: Jongehondendag@weimaraners.nl