De Weimarse Staande Hond

 
 

Gedragsregels van de vereniging
 

Deze gedragsregels zijn tot stand gekomen ter versterking en nadere uitwerking van de doelstellingen van de vereniging "De Weimarse Staande hond" zoals deze zijn neergelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Met deze regels wordt beoogd, om de leden een concrete gedragslijn te bieden, die nageleefd moet worden ter bescherming en behartiging van de belangen van de Weimaraner als jachthondenras. Dit dient onder andere plaats te vinden door hoge fokeisen te stellen en door sportieve competitie tussen de leden onderling bij tentoonstellingen en clubmatches, veldwedstrijden, gedrag & gehoorzaamheidswedstrij≠den en behendigheidswedstrijden te bevorderen. Leden van de vereniging zijn gehouden zich overeenkomstig deze gedragsregels op te stellen en er naar te handelen.

 

FOKKEN

De fokker zal:

 

GEZONDHEID

De eigenaar zal zorgdragen voor de best mogelijke aandacht voor de hond voor wat betreft zijn behuizing, verzorging, voor, properheid en dergelijke alsook diergeneeskundige zorg, met inbegrip van mentale gezondheid door het bevorderen van contacten met mens en dier en blootstelling aan de buitenwereld.

 

REGISTRATIE

De eigenaar zal alleen fokken met in het stamboek van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland ingeschreven Weimaraners, die over een door deze instelling afgegeven stamboom beschikken, dan wel een buitenlandse Weimaraner die aan soortgelijke voorwaarden voldoet en zijn Weimaraner niet voor de fok (laten) gebruiken in combinatie met niet als vorenbedoeld erkende Weimaraner.

 

VERKOOP

De eigenaar/fokker zal:

SPORTIVITEIT

De eigenaar zal zich altijd op een wijze gedragen die hem, zijn Weimaraner en de (ras)hondensport eer aan doet, ongeacht de locatie of omstandigheden.