Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

07-05-2021 Algemene ledenvergadering

7 mei 2021 -19:30 - 21:30

Algemene Ledenvergadering 7 mei 2021

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging
W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering

Tijdstip: 7 mei 2021 om 19.30 uur
U ontvangt via mail een link om in te loggen

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés
worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het
introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde
introducés te weigeren.
De agenda zal er als volgt uitzien:
1. Opening / vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2020
4. Financieel jaarverslag over 2020 (In clubblad febr. 2021 en op te vragen bij secretariaat)
• jaarverantwoording 2020 penningmeester
• balans per 31 december 2020
• baten en lasten
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Beredeneerd jaarverslag over 2020 (in clubblad febr 2021 en op te vragen bij secretariaat)
• verslag Secretaris
• verslag Pupinformatie / Fokinformatiecentrum en Herplaatsing
• verslag Jachtzaken
• verslag Exterieur en Activiteiten
7. Begroting 2021 (in clubblad en op te vragen bij secretariaat)
8. Benoeming lid kascontrolecommissie
Tamara van den Dam blijft, twee nieuwe leden gevraagd.
9. (Her)verkiezing bestuursleden:
Volgens het rooster van aftreden is in 2021 aftredend:
Voorzitter, Wim van Roessel (herkiesbaar)
Er is een vacature voor bestuurslid PR.
10. Uit het fokkersoverleg:
• Voorstel om de volgende punten op te nemen in de normenmatrix, deze geven geen
verandering in het VFR.
INTEELT en VERWANTSCHAP :
• Een teef mag niet gedekt worden door haar (groot)vader, haar (half)broer of haar (klein)
zoon.
• Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.
WELZIJN ouderdieren:
• Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden
heeft bereikt. (2 jaar)
• Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag
waarop zij de leeftijd van 60 maanden (5 jaar) heeft bereikt, tenzij de fokker voorafgaand
aan de dekking een verklaring van een dierenarts overlegt aan het bestuur waaruit blijkt
dat de teef geschikt wordt geacht om tot een leeftijd van 72 maanden (6 jaar) gedekt te
worden om vervolgens een eerste nest pups te krijgen.
AANVULLING vanuit het bestuur:
Over een paar jaar volgt een evaluatie of het attest nodig blijft.
• Een teef waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag
waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt (8 jaar)
• Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn
van minstens 12 maanden te zitten.
GEZONDHEID
• In het kader van de preventie laten wij de ouderdieren vóór de dekking onderzoeken op
heupdysplasie (met ouder dan 12 maanden)
• Er mag alleen worden gefokt met honden met HD A of HD B
• Er mag niet worden gefokt met honden die diskwalificerende fouten hebben zoals
genoemd in de rasstandaard op de site van de rasvereniging.
11. VerenigingsFokReglement en HuisHoudelijkReglement. (In clubblad april 2021 en op
te vragen bij secretariaat)
Fokinformatie heeft de documenten opgeschoond er wordt goedkeuring gevraagd
van de leden om de documenten in nieuwe vorm, onveranderde inhoud, te publiceren
op de website/gebruiken.
12.Rondvraag en sluiting.

Gegevens

Datum:
7 mei 2021
Tijd:
19:30 - 21:30

Locatie

Teams
Online,