Algemene vergadering 26-11-2021 Hagestein

Algemene vergadering 26-11-2021

AGENDA ALGEMENE VERGADERING W.S.H. 26-11-2021

 

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Vergadering. De vergadering vindt bij voorkeur fysiek plaats vrijdag 26 november 2021 om 20.00uur in dorpshuis de Biezen te Hagestein. De zaal is open vanaf 19.30uur. Mocht een fysieke bijeenkomst niet mogelijk zijn krijgen degene die zich aangemeld hebben voor de vergadering een link toegestuurd om deze digitaal bij te wonen.

 

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde introducés te weigeren.
U dient zich vooraf aan te melden bij secretaris@weimaraners.nl

Toegang is op dit moment nog beperkt voor leden welke een geldige QR code kunnen tonen. De vergadering vindt plaats in een horeca zaal.
Mocht de wetgever de eisen aanpassen zullen we dit aanpassen.

 

De agenda zal er als volgt uitzien.

 

  1. Opening/vaststelling agenda.
  2. Michiel Moens geeft een lezing over (preventieve) fysiotherapie bij honden.
  3. Mededelingen en ingekomen stukken.
  4. Notulen van de AV 07-05-2021 en BAV 01-09-2021.
  5. Verkiezing bestuurslid PR. Carina Dekker heeft zich aangemeld en is sinds begin juni is zij actief in de rol PR.
  6. Vanuit Fokkersoverleg: Vaststelling VFR.
    Voor wat betreft het aantal dekkingen van een reu waren de meningen bijna gelijk verdeeld; over op te hogen dan wel te handhaven. We leggen de keuze voor om het aantal dekkingen van een kort -en langhaar reu met één extra dekking in Nederland op te hogen.
  7. Rondvraag/Sluiting