22-04-2022 Besluiten AV vrijgave familie Cataract getroffen Weimaraners

Besluiten AV

22 april was de AV te Hagestein. Voor het eerst een hybride vergadering waarin het bestuur en enkele aanwezigen in Hagestein zaten, en een deel van de mensen thuis via Teams.

Nadat het financieel gedeelte van 2021 akkoord was bevonden stonden er enkele voorstellen op de agenda:

  • De familieleden van een lijder aan Cataract worden weer vrijgegeven voor de fokkerij. Het onderzoek laat zien dat het moeilijk is om Cataract via DNA aan te tonen. Daarvoor zijn er teveel heterozygote varianten bij lijders, welke niet allemaal via bloedonderzoek aangetoond kunnen worden.
    Alleen lijders aan een oogziekte welke in ons VFR staat, worden uitgesloten. hiervoor geld de tabel uit ons VFR. Wel blijft de verplichting staan dat een hond een geldige ECVBO moet overleggen bij de dekking. Een ECVO mag maximaal 12 maanden oud zijn. Een hond met distichiasis Niet vrij en geen vermelding ERNSTIG mag gebruikt worden voor de fokkerij, maar adviseren we ten strengste slechts een partner te gebruiken die Distichiasis vrij is.
  • Pupinformatie is voortaan gratis voor een aangesloten fokker. Hierdoor kunnen alle nesten aangeleverd en gepubliceerd worden op de website.

Beide wijzigingen worden doorgevoerd in het VR en HHR.

Voor het bestuur zijn de volgende personen gekozen/herkozen.

Loes de Vlaam, Els Hollemans, Mireille Martens en Hans Haleber.

Ook is dit weekeinde bekend gemaakt dat Duitsland ook de honden vrij geeft welke gerelateerd zijn met een Cataract hond. Hierdoor loopt men gelijk aan onze regelgeving.
Wel zal er verder onderzoek plaats blijven vinden, maar is de oorzaak van Juveniele Cataract moeilijk te detecteren en komt deze in diverse varianten tot uiting.

Vertaald bericht uit Duitsland

Informatie voor leden, in het bijzonder  fokkers en dekreubezitters 23.04.2022

Allereerst  goed  nieuws voor de eigenaren van broers en zussen en ouders:

Alle momenteel verboden  broers en zussen en ouders van door cataract aangetaste honden zullen vanaf april 2022 worden vrijgelaten voor de  fokkerij, mits aan de fokvereisten wordt voldaan.

Dit gebeurt op basis van het feit dat  het  blokkeren van het  bovenstaande voor een beperkte tijd een fokmiddel kan zijn, maar ook onder de erkenning dat een  Ras  dit kan slechts een beperkte tijd compenseren. Omdat  er geen snelle, complexe oplossing in zicht is, moeten we  ons wenden tot andere langdurige oplossingen.

In principe blijven  de honden met cataract en tijdelijk niet vrij gevonden honden op slot.  Tijdelijk niet vrije honden kunnen hun vrijheid onder de specificaties in  de aanvullingen op de fokeis aantonen met een nader onderzoek. Zolang  ze niet  mogen worden gebruikt voor de fokkerij .
Het  af  te  nemen bloed volgens § 4.5.2.8 van ons fokreglement zal in de toekomst naar  Amedes worden  verzonden.   Prof. Epplen werkt samen met dit instituut. Er wordt alleen bloed afgenomen van  de hond als hij  nog niet  gecertificeerd is  als bloedopslag in Amedes. De kosten hiervoor zijn  zoals voorheen voor rekening van de eigenaar/eigenaar.

In het kader van de MV werd  beslist om  het fokreglement in § 4.5.2.8 te wijzigen. Hier werd besloten dat alle  Weimaraners  die voor de  fokkerij   worden gebruikt eerst  door een DOK-dierenarts  op  oogziekten moeten worden onderzocht. Sommige leden  zijn  nu van mening dat   slechts tot een eenmalig onderzoek is besloten. Strikt genomen wordt dit echter niet gespecificeerd in de formulering.  In   de  formulering wordt ook  niet gesproken  over eenmalig, noch over een beperkt aantal, noch over een regelmatig terugkerend woord. Vanwege de beperkte geldigheid, waarop in het  kader van  de MV  herhaaldelijk  werd gewezen door de fokopziener,  Prof. Distl en Dr. Stief  ,  is het duidelijk dat een  een enkel onderzoek aan het  begin van onderzoek naar   een progressieve ziekte is mogelijk niet  voldoende.

Ontwikkeling van de genetische test TiHo Hannover:

Prof. Distl zette zijn onderzoek voort.  Na overleg met de wetenschappelijke adviesraad van de VDH laat  de test nog   enkele onzekerheden zien waar   prof. Distl  nog aan zal werken.  Hiervoor krijgt  hij   van ons  stalen uit  de DNA-bank. Omdat de test   echter  slechts twee vormen van cataract zou  omvatten, of helemaal  niet, zouden we  fenotypisch zelfs  honden die deze test hebben, moeten blijven onderzoeken.

De  wetenschappelijke  adviesraad bevestigt dat wij (  vooral het oude bestuur)  tot nu toe absoluut gelijk hebben gehandeld en  zoveel onderzoeksresultaten hebben door de promotie van fenotypische Handelingen van het Europese Parlement. Zonder de kennis van het fenotype kan er geen uitspraak worden gedaan over de  verdeling in het ras en is de ontwikkeling van een genetische test niet mogelijk. De analyse van de beelden laat zien dat  hier heel verschillende manifestaties verschijnen. Dit suggereert  dat cataract in het ras niet homogeen is, maar dat er veel verschillende genen bij betrokken zijn.

Onze eerdere aanpak komt overeen met het fasemodel van het VDH fokreglement.

1.gegevens verzamelen,

2.analyse van de gegevens,

3.Ontwikkeling van een fokprogramma.

 

Onze bevinding is  nu dat  we geen eenvoudige homogene overerving  hebben  en dat we verdere fenotypische studies nodig hebben om  een meer representatieve steekproef door de hele populatie te krijgen. Omdat cataract in de Weimaraner niet zo homogeen is  als gehoopt en er ook onzekerheid is over de vraag of leeftijd en geslacht een rol kunnen spelen, worden  speciale gevallen opnieuw bekeken.  om de klinische vormen nauwkeuriger  te  schetsen en  vervolgens een vergelijking te maken met het genetische beeld. Het doel hier is om een systeem te  vinden.
Daarnaast   adviseert de DOK een screeningsprocedure  waarbij  we honden over meerdere jaren onderzoeken. We  zullen de meer gedetailleerde verdere procedure en noodzakelijke aanvullende maatregelen bespreken tijdens onze volgende uitgebreide bestuursvergadering in juli.

Hieronder  staan de beslissingen over de verdere  aanpak van het cataractprobleem volgens de huidige stand van kennis

Aanvulling van de fokbehoefte vanaf april 2022

Besluitvorming:

  • Alle fokdieren moeten voorafgaand aan de paringshandeling  bewijs leveren van  een lopend DOK-onderzoek, dat wordt uitgevoerd op de datum van de eerste dekkingshandeling mag niet ouder zijn  dan 12 maanden.

 

Toelichting/ Aanvulling:

Zelfs fokdieren die  in een eerste onderzoek  fenotypisch vrij zijn beoordeeld, kunnen een genetische aanleg voor cataract hebben, die  pas op  oudere leeftijd uitbreekt. Omdat we op dit moment   niet weten wanneer de cataract uitbreekt in de  Weimaraner, moeten fokdieren regelmatig  fenotypisch onderzocht blijven worden  door een DOK dierenarts.  Het reglement van het ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologists), waartoe ook  de DOK  behoort,  bepaalt dat het  onderzoek  12 maanden geldig is.

Fenotypisch niet vrij onderzochte honden  en  tijdelijk niet  vrij onderzochte honden worden  onmiddellijk geblokkeerd voor verdere fokkerij.   Een nieuw onderzoek bij honden die tijdelijk niet vrij  zijn  , kan op zijn vroegst na 12 maanden worden uitgevoerd.

De kosten van alle onderzoeken zijn voor rekening van de eigenaren / eigenaren van de hond.

Als tijdens het onderzoek andere ernstige oogziekten worden ontdekt,  mogen deze honden  ook niet  fokken. Hier wordt de aanbeveling van de DOK opgevolgd. Momenteel geldt dit al voor   PLL en PHTVL uit de klassen 2-6; hier worden de zieke honden  geblokkeerd.

In het geval van gedetecteerde distichias moet ervoor worden gezorgd dat de fokpartner  in  elk geval vrij van distichias moet zijn. Of ernstige gevallen zoals aanbevolen door ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologists)  worden geblokkeerd  voor de fokkerij, zal pas op  een later tijdstip worden  besproken en beslist.

 

  • Het geldige cataractonderzoek moet worden uitgevoerd tot de leeftijd van negen jaar voor een dekking.

Aanvulling:

Of   de leeftijd eventueel kan  worden  teruggebracht tot acht jaar kan pas worden  bepaald als de  onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.  Momenteel  zijn  er geen studies beschikbaar bij de Weimaraner.

Reuen die  pas  op de leeftijd van meer dan negen jaar voor het eerst voor de  fokkerij  worden gebruikt en  niet  eerder of  slechts één keer voor DOK-oogonderzoek  zijn  aangeboden, moeten ook   bewijs bovendien een  geldig DOK-oogonderzoek.

 

  • Voor honden zonder geldig DOK-onderzoek kan niet een dekking aangaan.

Als de geldigheid van 12 maanden van het DOK-onderzoek  vervalt na de vrijgave van de geplande paring, verliezen de documenten onmiddellijk hun geldigheid. Het onderzoek is verschuldigd aan mannelijke en vrouwelijke eigenaren vóór de dekking.

Namens het bestuur

Tanja Breu-Knaup – Fokinformatie